HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI, CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ,PHƯỜNG THUỘC QUẬN BÌNH THỦY, QUẬN Ô MÔN, HUYỆN THỐT NỐT, HUYỆN VĨNH THẠNH,THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hànhchính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 02tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập các quận Ninh Kiều, BìnhThủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và cácxã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;

Theo Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đề nghị thông qua Đề án thànhlập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận BìnhThủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chếvà ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua Đề ánsố 02/ĐA-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vềviệc thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quậnBình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đểthành lập 05 đơn vị hành chính mới:

- Phường Bùi Hữu Nghĩa;

- Phường Trà An;

- Phường Long Hưng;

- Xã Tân Hưng;

- Xã Thạnh Tiến.

Nội dung thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giớihành chính xã, phường, cụ thể như sau:

1. Quận Bình Thủy:

a) Điều chỉnh chia tách phường An Thới:

Đề nghị thành lập phường Bùi Hữu Nghĩa trên cơ sởđiều chỉnh 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 người của phường An Thới, cụthể như sau:

+ Ranh giới chia tách phường An Thới: lấy đường CáchMạng Tháng Tám làm ranh giới giữa hai phường.

+ Về tên gọi: một phường giữ nguyên tên gọi phườngAn Thới; phường mới đặt tên là phường Bùi Hữu Nghĩa.

- Hiện trạng phường An Thới:

+ Phường An Thới có 1.021,95 ha diện tích tự nhiênvà 25.630 người. Phường hiện có 10 khu vực (khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3,khu vực 4, khu vực 5, khu vực 6, khu vực 7, khu vực 8, khu vực 9 và khu vực10).

+ Địa giới hành chính phường An Thới:

. Đông giáp quận Ninh Kiều;

.Tây giáp phường Bình Thủy, phường Long Hòa;

. Nam giáp phường Long Hòa và quận Ninh Kiều;

. Bắc giáp phường Trà Nóc và tỉnh Vĩnh Long.

- Phường Bùi Hữu Nghĩa thành lập mới:

+ Quy mô phườngBùi Hữu Nghĩa có 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 người. Gồm có 5 khuvực: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4 và khu vực 9.

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bùi Hữu Nghĩa làtrụ sở Ủy ban nhân dân phường An Thới hiện hữu.

+ Địa giới hành chính phường Bùi Hữu Nghĩa:

. Đông giáp quận Ninh Kiều;

. Tây giáp phường Bình Thủy, phường An Thới;

. Nam giáp phường An Thới và quận Ninh Kiều;

. Bắc giáp phường Trà An và tỉnh Vĩnh Long.

- Sau khi chia tách thành lập mới phường Bùi HữuNghĩa, phường An Thới còn lại 384,83 ha diện tích tự nhiên và 14.445 người.Gồm 5 khu vực: khu vực 5, khu vực 6, khu vực 7, khu vực 8 và khu vực 10.Trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Thới dự kiến xây dựng mới tại khu dân cư đườngNguyễn Thông.

Địa giới hành chính phường An Thới sau chiatách:

. Đông giáp phường Bùi Hữu Nghĩa và quận Ninh Kiều;

. Tây giáp phường Bình Thủy, phường Long Hòa;

. Nam giáp phường Long Hòa và quận Ninh Kiều;

. Bắc giáp phường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy.

b) Điều chỉnh chia tách phường TràNóc:

Đề nghị thành lập phường Trà An trên cơ sở điều chỉnh565,67 ha diện tích tự nhiên và 5.339 người của phường Trà Nóc, cụ thể như sau:

+ Ranh giới chia tách phường Trà Nóc: lấy sông TràNóc làm ranh giới giữa hai phường.

+ Về tên gọi: một phường giữ nguyên tên gọi phườngTrà Nóc; phường mới đặt tên là phường Trà An.

- Hiện trạng phường Trà Nóc:

+ Phường Trà Nóc có 1.277,67 ha diện tích tự nhiênvà 15.852 người. Phường hiện có 7 khu vực (khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khuvực 4, khu vực 5, khu vực 6 và khu vực 7).

+ Địa giới hành chính phường Trà Nóc:

. Đông giáp phường Bình Thủy, phường An Thới vàtỉnh Vĩnh Long;

. Tây giáp phường Thới An Đông và quận Ô Môn;

. Nam giáp phường Long Hòa, phường Bình Thủy;

. Bắc giáp quận Ô Môn và tỉnh Vĩnh Long.

- Phường Trà An thành lập mới:

+ Quy mô phường Trà An có 565,67 ha diện tích tựnhiên và 5.339 người. Gồm có 3 khu vực: khu vực 3, khu vực 5 và khu vực 7.

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trà An dự kiến xâydựng mới trên diện tích khoảng 5.000 m2 trên đường Mậu Thân - Sânbay Cần Thơ (hoặc xây dựng mới trên diện tích khoảng 2.000 m2 trên đườngLê Hồng Phong).

+ Địa giới hành chính phường Trà An:

. Đông giáp phường Bình Thủy, phường Bùi Hữu Nghĩavà tỉnh Vĩnh Long;

. Tây giáp phường Thới An Đông;

. Nam giáp phường Bình Thủy, phường Long Hòa;

. Bắc giáp phường Trà Nóc và tỉnh Vĩnh Long.

- Sau khi chiatách thành lập mới phường Trà An, phường Trà Nóc còn lại 712 ha diện tích tựnhiên và 10.513 người. Gồm 4khu vực: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 4 và khu vực 6. Trụ sở Ủy ban nhân dân phườngTrà Nóc hiện tại là trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trà Nóc sau khi chia tách thànhlập phường mới.

Địa giới hành chính phường Trà Nóc sau chiatách:

. Đông giáp phường Trà An và tỉnh Vĩnh Long;

. Tây giáp phường Thới An Đông và quận Ô Môn;

. Nam giáp phường Thới An Đông, phường Trà An;

. Bắc giáp quận Ô Môn và tỉnh Vĩnh Long.

2. Quận Ô Môn:

- Đề nghị thành lập phường Long Hưng trên cơ sở điềuchỉnh 1.713,91 ha diện tích tự nhiên và 14.029 người của phường Thới Long, cụthể:

- Ranh giới chia tách phường Thới Long: lấy rạchBa Rích chạy đến rạch Dì Tho theo con sông nhỏ đến lộ 30 tháng 4 (khu vực Thới Mỹ),đến giáp Hương lộ Bằng Tăng, về hướng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thới Long,đến hết cây xăng Huỳnh Mai, xuống sông Bằng Tăng dọc đến rạch Xẻo Lác (giáphuyện Thốt Nốt) làm ranh giữa hai phường.

- Về tên gọi: một phường giữ nguyên tên gọi phườngThới Long; phường mới đặt tên là phường Long Hưng.

a) Hiện trạng phường Thới Long:

- Phường ThớiLong có 3.641,69 ha diện tích tự nhiên và 34.638 người. Phường hiện có 18 khu vực(Long Hòa, Phú Luông, Long Định, Long Thành, Thới Hưng,Thới Hòa C, Thới Hòa B,Cái Sơn, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Rạch Sung, Bắc Vàng, Thới Xương 1, Thới Xương2, Rạch Chanh, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông và Thới Mỹ).

- Địa giới hành chính phường Thới Long:

. Đông giáp phường Thới An và tỉnh Đồng Tháp;

. Tây giáp huyện Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ;

. Nam giáp phường Thới Hòa và huyện Cờ Đỏ;

. Bắc giáp huyện Thốt Nốt.

b) Phường Long Hưng thành lập mới:

- Quy mô phường Long Hưng có 1.713,91 ha diện tíchtự nhiên và 14.029 người. Gồm 7 khu vực (Long Hòa, Phú Luông, Long Định, LongThành, Thới Hưng, Thới Hòa C, Thới Hòa B). Dự kiến xây dựng trụ sở mới Ủy bannhân dân phường Long Hưng trên phần đất thuộc khu vực Thới Hưng, cặp Quốc lộ91, cách lộ Bằng Tăng khoảng 01 km hướng về trung tâm quận Ô Môn.

- Địa giới hành chính phường Long Hưng:

. Đông giáp phường Thới Long, phường Thới An, phườngThới Hòa;

. Tây giáp huyện Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ;

. Nam giáp phường Thới Hòa và huyện Cờ Đỏ;

. Bắc giáp phường Thới Long, huyện Thốt Nốt.

c) Sau khi chia tách thành lập mới phường LongHưng, phường Thới Long còn lại 1.927,78 ha diện tích tự nhiên và 20.609 người. Gồm11 khu vực (Cái Sơn, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Rạch Sung, Bắc Vàng, Thới Xương 1,Thới Xương 2, Rạch Chanh, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông và Thới Mỹ). Trụ sở tọalạc tại vị trí Ủy ban nhân dân phường Thới Long hiện tại.

Địa giới hành chính phường Thới Long sau khichia tách:

. Đông giáp phường Thới An và tỉnh Đồng Tháp;

. Tây giáp phường Long Hưng và huyện Thốt Nốt;

. Nam giáp phường Long Hưng và phường Thới An;

. Bắc giáp huyện Thốt Nốt và tỉnh Đồng Tháp.

3. Huyện Thốt Nốt:

Đề nghị thành lập xã Tân Hưng trên cơ sở điều chỉnh1.466,25 ha diện tích tự nhiên và 9.216 người của xã Thuận Hưng, cụ thể:

- Ranh giới chia tách xã Thuận Hưng: lấy điểm cắtngang cống Cầu Mới ấp Tân Phước 2 (giáp xã Trung Thạnh) theo rạch Xẽo Chàm đếnrạch Xẽo Nhành (giáp quận Ô Môn) làm ranh giữa hai xã.

- Về tên gọi: một xã giữ nguyên tên gọi xã ThuậnHưng; xã mới thành lập đặt tên là xã Tân Hưng.

a) Hiện trạng xã Thuận Hưng:

- Xã Thuận Hưng có 2.851,64 ha diện tích tự nhiênvà 28.251 người. Gồm có 9 ấp (Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Thạnh, Tân Phú, TânQuới, Tân Lợi 1, Tân Lợi 2, Tân Lợi 3, Tân An)

- Địa giới hành chính xã Thuận Hưng:

. Đông giáp xã Tân Lộc và quận Ô Môn;

. Tây giáp xã Trung Thạnh và huyện Vĩnh Thạnh;

. Nam giáp quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ;

. Bắc giáp xã Trung Kiên, xã Tân Lộc.

b) Xã Tân Hưng thành lập mới:

- Quy mô xã Tân Hưng: có 1.466,25 ha diện tích tựnhiên và 9.216 người. Gồm 4 ấp: Tân Quới, Tân Lợi 1, Tân Lợi 2 và Tân Phước (thànhlập mới).

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng dự kiến xâydựng mới tại khu vực cầu Thơm Rơm thuộc ấp Tân Quới.

- Địa giới hành chính xã Tân Hưng:

. Đông giáp quận Ô Môn;

. Tây giáp xã Trung Thạnh và huyện Vĩnh Thạnh;

. Nam giáp huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn;

. Bắc giáp xã Thuận Hưng.

c) Sau khi chia tách thành lập mới xã Tân Hưng,xã Thuận Hưng còn lại 1.385,39 ha diện tích tự nhiên và 19.035 người. Gồmcó 4 ấp: Tân Phước 1, Tân Thạnh, Tân Phú, Tân An. Trụ sở Ủy ban nhân dân xãThuận Hưng là trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thuận Hưng hiện tại, dự kiến di dời ragần Quốc lộ 91.

Địa giới hành chính xã Thuận Hưng sau chia tách:

. Đông giáp xã Tân Lộc và quận Ô Môn;

. Tây giáp xã Trung Kiên, xã Tân Hưng;

. Nam giáp xã Tân Hưng và quận Ô Môn;

. Bắc giáp xã Trung Kiên, xã Tân Lộc.

4. Huyện Vĩnh Thạnh:

Đề nghị thành lập xã Thạnh Tiến trên cơ sở điều chỉnh2.239,89 ha diện tích tự nhiên và 9.412 người của xã Thạnh An, cụ thể:

- Ranh giới chia tách xã Thạnh An: lấy ranh ấp PhụngPhụng và ấp Phụng Thạnh phần kinh rộng 6 mét - 12 mét giáp ranh với ấp E1, ấpF1, ấp G1 và ấp H1 làm ranh giữa hai xã.

- Về tên gọi: một xã giữ nguyên tên gọi xã ThạnhAn; xã mới thành lập đặt tên xã Thạnh Tiến.

a) Hiện trạng xã Thạnh An:

- Xã Thạnh An có 6.728,58 ha diện tích tự nhiên và19.859 người. Gồm có 10 ấp (ấp E1, ấp F1, ấp F2, ấp G1, ấp G2, ấp H1, ấp H2, ấpPhụng Phụng, ấp Phụng Thạnh, ấp Bờ Bao).

- Địa giới hành chính xã Thạnh An:

. Đông giáp xã Thạnh Quới và tỉnh An Giang;

. Tây giáp xã Thạnh Thắng;

. Nam giáp xã Thạnh Phú, thị trấn Thạnh An;

. Bắc giáp tỉnh An Giang.

b) Xã Thạnh Tiến thành lập mới:

- Quy mô xã Thạnh Tiến có 2.239,89 ha diện tích tựnhiên và 9.412 người; gồm 3 ấp: ấp Phụng Phụng, ấp Phụng Thạnh và ấp Bờ Bao.

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tiến dự kiến đặttại đầu kinh G thuộc ấp Phụng Phụng, cặp theo tuyến Quốc lộ 80.

- Địa giới hành chính xã Thạnh Tiến:

. Đông giáp xã Thạnh Quới;

. Tây giáp thị trấn Thạnh An;

. Nam giáp xã Thạnh Phú, thị trấn Thạnh An;

. Bắc giáp xã Thạnh An, xã Thạnh Quới.

c) Sau khi chia tách thành lập mới xã ThạnhTiến, xã Thạnh An còn lại 4.488,69 ha diện tích tự nhiên và 10.447người. Gồm có 7 ấp (ấp E1, ấp F1, ấp F2, ấp G1, ấp G2, ấp H1 và ấp H2). Trụsở Ủy ban nhân dân xã Thạnh An là trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thạnh An hiện tại.

Địa giới hành chính xã Thạnh An sau chia tách:

. Đông giáp xã Thạnh Quới và tỉnh An Giang;

. Tây giáp xã Thạnh Thắng;

. Nam giáp xã Thạnh Tiến, thị trấn Thạnh An;

. Bắc giáp tỉnh An Giang.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơcó trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc phânvạch, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính nêu trên trình Chính phủ xemxét, quyết định.

Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thànhphố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau mườingày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mườithông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quyđịnh của pháp luật./.

CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Quyên