HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TTLT /BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chínhvà Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăngký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT /BGDĐT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giáo dụcĐào tạo và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phíở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1017/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhândân Tỉnh về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí thu được, Báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểuHội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thôngqua danh mục 11 loại phí, lệ phí, mức thu, tỷ lệ % để lại cho đơn vị tổ chứcthu và tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Tỷ lệ % để lại đơn vị thu

Tỷ lệ % nộp ngân sách NN

I

Danh mục phí

1

Phí thẩm định đấu thầu

40%

60%

2

Phí sử dụng đường bộ

Tối đa 30%

Tối thiểu 70%

3

Phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo

40%

60%

4

Học phí trường Trung học Y tế

100%

0%

II

Danh mục lệ phí

1

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

1.1. Lệ phí hộ tịch

35%

65%

1.2. Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân

70%

30%

2

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

50%

50%

3

Lệ phí địa chính

40%

60%

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

10%

90%

5

Lệ phí cấp biển số nhà

100%

0%

6

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

40%

60%

7

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

40%

60%

(Mức thu của từng loại phí,lệ phí có chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhândân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chứckiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thu Thủy