HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng

đu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007;

 điu chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách,

kế hoạch đu tư phát triển năm 2007

______________

 

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/ 2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh; tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 29/6/2007 của UBND tỉnh về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biếu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, Kỳ họp thứ 9,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007.

I. Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm 2007

Sáu tháng đầu năm 2007, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của các cấp, các ngành nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới, các chỉ tiêu chính đều đạt khá và tăng mạnh so với cùng kỳ: Tăng trưởng GDP đạt 14%, cơ cấu kinh tế dịch chuyến đúng hướng: Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp đạt 27,7% (giảm 2,4% so cùng kỳ), công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 30,5% (tằng 1,9% so cùng kỳ), dịch vụ đạt 41,8% (tăng 0,5% so cùng kỳ); giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng trưởng mạnh, đạt 5,8%; sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so cùng kỳ (27,9%); kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn phát triển mạnh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã vượt dự toán cả năm; hoạt động kinh doanh du lịch, hoạt động văn hóa thế thao phát triển tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 còn tồn tại hạn chế: Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu thực tế; các hoạt động về văn hóa - xã hội tuy được tích cực triển khai và đạt một số kết quả nhất định song hiệu quả chưa cao, công tác cải cách hành chính đa có nhiêu cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo ra sự chuyến biến mạnh mẽ; thủ tục hành chính còn rườm rà. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo và thực hiện dẫn đến hiệu quả chưa cao; một số vấn đề xã hội bức xúc như: Tai nạn giao thông, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, tệ nạn ma túy, HIV, trộm cắp... có chiều hướng gia tăng; một số cơ chế chính sách mới chậm được ban hành nên chưa thực sự khuyến khích hoạt động sản xuất và thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế.

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 9.

II. Điu chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đu tư phát triển năm 2007

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tăng thu 210.000 triệu đồng, nâng số thu từ 790.000 triệu đồng lên 1.000.000 triệu đồng .

- Tng thu ngân sách địa phương: Tăng thu 642.589 triệu đồng, nâng tng số thu NSĐP từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng .

- Tng chi ngân sách địa phương: Tăng chi 642.589 triệu đồng, nâng tng số chi NSĐP từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng .

Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh. (Chi tiết theo biếu số 01 kèm theo Nghị quyết này)

2. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2007

2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 210.000 triệu đồng, gồm:

- Tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 190.000 triệu đồng

- Tăng thu đ lại quản lý qua ngân sách 20.000 triệu đồng (đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng)

Tng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 1.000.000 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa 395.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 530.000 triệu đồng

- Thu đ lại quản lý qua ngân sách 75.000 triệu đồng.

2.2. Thu ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương 642.589 triệu đồng. Tng thu NSĐP sau điều chỉnh là 2.670.589 triệu đồng, các nội dung điều chỉnh gồm:

- Tăng số b sung từ ngân sách Trung ương 174.162 triệu đồng

- Tăng thu vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 15.000 triệu đồng

- Tăng thu huy động từ Quĩ dự trữ tài chính 10.000 triệu đồng (bố trí vốn cho các công trình khắc phục hậu quả thiên tai)

- Tăng thu chuyến nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh 263.427 triệu đồng (tng số chuyến nguồn 270.687 triệu đồng, đã giao trong dự toán đầu năm 7.260 triệu đồng).

- Tăng nguồn vay đế đầu tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.

- Tăng thu quản lý qua ngân sách (đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng) 20.000 triệu đồng.

2.3. Chi ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng 642.589 triệu đồng, tng chi NSĐP sau điều chỉnh là 2.670.589 triệu đồng. Các nội dung điều chỉnh gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 64.403 triệu đồng.

- Chi thường xuyên tăng 164.623 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ tăng 221.991 triệu đồng

- Chi quản lý qua ngân sách 45.711 triều đống

- Chi đầu tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.

- Chi dự phòng ngân sách:

+ Dự phòng đầu năm 35.119 triệu đồng

+ Điều chỉnh giảm 14.139 triệu đồng

+ Dự phòng còn lại 20.980 triệu đồng

2.4. Thu, chi ngân sách tỉnh:

2.4.1- Thu ngân sách tnh: Điều chỉnh tăng: 642.589 triệu đồng, tng thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 2.511.941 triệu đồng. Những nội dung điều chỉnh gồm:

a) B sung từ ngân sách Trung ương 174.162 triệu đồng, gồm: Các khoản điều chỉnh tăng 174.717 triệu đồng, điều chỉnh giảm 555 triệu đồng

b) Vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn 15.000 triệu đồng.

c) Thu huy động từ Quỹ dự trữ tài chính 10.000 triệu đồng.

d) Thu chuyn nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh 263.427 triệu đồng. Trong đó: Nguồn tăng thu ngân sách năm 2006 so với dự toán HĐND tỉnh giao 20.736 triệu đồng; gồm: Dùng đ tăng nguồn cải cách tiền lương 10.368 triệu đồng, dùng đ bố trí tăng chi cho các nội dung chi khác 10.368 triệu đồng (Dự toán thu ngân sách tỉnh HĐND tỉnh giao 132.259 triệu đồng, thực hiện 152.995 triệu đồng, tăng thu 20.736 triệu đồng).

e) Vay đ đầu tư Khu đô thị mới 160.000 triệu đồng.

f) Thu quản lý qua ngân sách (đóng góp khai thác khoáng sản quặng đồng) 20.000 triệu đồng.

2.4.2- Chi ngân sách tnh: Điu chỉnh tăng 642.589 triệu đồng, tng chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 2.511.941 triệu đồng, Những nội dung điều chỉnh gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 64.403 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 59.546 triệu đồng.

- Chi b sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố: 105.077 triệu đồng

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ: 221.991 triệu đồng

- Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn vay: 160.000 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 45.711 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách tỉnh: 14.139 triệu đồng:

+ Dự phòng đầu năm 24.279 triệu đồng

+ Điều chỉnh giảm 14.139 triệu đồng

+ Dự phòng còn lại 10.140 triệu đồng

(Chi tiết theo các biu số 02 đến biu số 06 kèm theo Nghị quyết này)

3. Điều chỉnh, kế hoạch đầu tư phát triển.

3.1. Điều chỉnh tăng: 304.062 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư từ nguồn vốn vay cho các dự án khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường: 160.000 triệu đồng (Về nguồn vốn vay và trả nợ: Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục vay và cân đối các nguồn vốn đế trả nợ)

- Vốn b sung từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường + khu kinh tế cửa khẩu: 20.000 triệu đồng.

- Vốn b sung từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án đối ứng vốn nước ngoài: 10.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư theo Quyết định 134/QĐ .TTg: 8.000 triệu đồng.

- Vốn tín dụng ưu đãi đế thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 15.000 triệu đồng.

- Vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 15.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn năm 2006 chuyn sang năm 2007: 76.062 triệu đồng, gồm:

+ Vốn ngân sách tập trung: 1.430 triệu đồng;

+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2006: 512 triệu đồng;

+ Nguồn đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách: 2.040 triệu đồng;

+ Vốn khắc phục hậu quả thiên tai: 11.940 triệu đồng;

+ Hỗ trợ trụ sở xã: 795 triệu đồng;

+ Vốn QĐ 186/CP : 300 triều đồng;

+ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 312 triệu đồng;

+ Chương trình xóa đói giảm nghèo: 157 triệu đồng;

+ Vốn NỌ 37/BTC : 3.267 triệu đồng;

+ Vốn QĐ 120/CP : 7.903 triều đồng;

+ Vốn chương trình du lịch: 144 triệu đồng ;

+ Vốn thực hiện QĐ134: 203 triệu đồng;

+ Chương trình 135: 28.923 triệu đồng;

+ Vốn nước ngoài (DIFID): 2.089 triệu đồng;

+ Dự án 5 triệu ha rừng: 402 triệu đồng;

+ Von vay (KHCKM+GTNT): 10.861 triệu đồng;

+ Hỗ trợ đối ứng vốn ODA: 314 triệu đồng;

+ Chương trình mục tiêu Văn hóa: 110 triệu đồng,;

+ Chương trình mục tiêu Giáo dục: 66 triệu đồng;

+ Vốn hô trợ hạ tầng phát thanh truyền hình tiếng dân tộc: 162 triệu đồng;

+ Nguồn trang thiết bị phủ sóng phát thanh truyền hình: 37 triệu đồng;

+ Bán trụ sở gắn chuyn quyền sử dụng đất: 4.096 triệu đồng;

Tống vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 1.200.468 triệu đồng.

3.2. Điều chỉnh, phân bố chi tiết danh mục trên cơ sở tống mức vốn đã giao tại Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh:8.640 triệu đồng, cho 21 công trình, gm:

- Nguồn ngân sách tập trung/4.680 triệu đồng, cho 09 công trình;

- Nguồn h trợ hạ tầng KTCK/1.700 triệu đồng, cho 02 công trình;

- Thực hiện NQ 37/BCT : 465 triệu đồng, cho 02 công trình;

- Vốn Quyết định 120/CP ; 85 triệu đồng, cho01 công trình;

- Hạ tầng du lịch/400 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình 135: 400 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình mục tiêu dân số KHHGĐ: 550 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình phòng chống tội phạm: 40 triệu đồng, cho 02 danh mục;

- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 320 triệu đồng, cho 02 công trình.

(Chi tiết theo biu số 07 kèm theo Nghị quyết này)

III. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007

1. Chỉ đạo thực hiện các Đề án, dự án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã duyệt, 5 Chương trình trọng tâm hướng về cơ sở của tỉnh giai đoạn 2007-2010; các huyện, thành phố chủ động thực hiện các Đề án, dự án của Đảng bộ cấp mình, gắn với việc thực hiện các đề án của tỉnh. T chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008; tống hợp đề xuất các chỉ tiêu, danh mục vốn điều chỉnh b sung báo cáo HĐND tỉnh phê chuẩn.

2. Hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh thông qua kỳ họp thứ 9. Hoàn thành việc lập Quy hoạch tống thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm định hướng triển khai thực hiện lập quy hoạch cho các địa phương, qui hoạch ngành, lĩnh vực và cụ thế hóa trong kế hoạch hàng năm.

3. Chỉ đạo thu hoạch dứt đim vụ Xuân và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Mùa. Tập trung đẩy mạnh chương trình trồng rừng, trồng chè đảm bảo theo kế hoạch giao. Tăng cường công tác điều tra và dự báo phục vụ cho việc phòng và trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình thủy sản; chăn nuôi đại gia súc. Tăng cường chỉ đạo, t chức diễn tập công tác thường trực theo dõi về phòng chống bão lũ, ha hoạn, sạt lở đ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn về phát triển công nghiệp, các công trình trọng đim đ thúc đẩy tăng trưởng và chuyn dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; tập trung vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án: Mỏ sắt Quý Sa, dự án tại Khu công nghiệp Tằng Long, dự án phát triển du lịch Sa Pa, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu đô thị mới và khu thương mại Kim Thành, dự án 135 giai đoạn 2, dự án sắp xếp dân cư... Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục đế khởi công các danh mục giao mới, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã giao kế hoạch, đảm bảo đủ điều kiện đ xem xét giao kế hoạch thực hiện năm 2008; đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

5. Có biện pháp kịp thời chống thất thu, tăng cường thu các khoản còn nợ đọng đảm bảo hoàn thành dự toán giao. Sớm hoàn thành công tác quyết toán thuế 2006 đồng thời tập trung thu các khoản thu còn tồn đọng từ những năm trước. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Thuế và các chính sách có liên quan. Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Tăng cường công tác khoán chi HCSN.

6. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cho năm học 2007 - 2008, phấn đấu hoàn thành ph cập giáo dục THCS.

7. Tích cực triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo và chuyn đi nghề, chính sách hỗ trợ cho nhân dân, đặc biệt ở vùng tái định cư, vùng quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng cơ sở.

8. Tiếp tục quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em, chủ động phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số và kế hoạch hóa gia đình đế hạn chế việc sinh con thứ 3.

9. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh T quốc; hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên thực địa, trên biên giới địa phận tỉnh quản lý. Đẩy mạnh công tác bố trí, sắp xếp dân cư ở khu vực biên giới.

10. Tăng cường kim tra, kim soát, giáo dục pháp luật nhằm kiềm chế và giảm thiu các loại hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đặc biệt là tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp lut, di dịch cư t do, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xử lý dứt đim có hiệu quả các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, không đ dây dưa kéo dài, khiếu kiện tập th đông người và khiếu kiện vượt cấp.

11. Đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2007 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai.

Điu 2. Hội dồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm t chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 13 tháng 7 năm

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng