HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương

tỉnh Sóc Trăng năm 2009

___________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND , ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-UBND , ngày 23/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2009, với một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2009 là 846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 là 846 tỷ 088 triệu đồng. Dự toán sau khi điều chỉnh là 3.454 tỷ 050 triệu đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2009 là 554 tỷ 715 triệu đồng (bao gồm số bổ sung cho các đơn vị thuộc cấp tỉnh và bổ sung đối với ngân sách huyện, thành phố). Dự toán sau khi điều chỉnh là 2.904 tỷ 577 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp thuộc chính quyền địa phương theo dự toán điều chỉnh tại Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp 6 tháng cuối năm 2009 có huy động hoặc được bổ sung vốn để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể (không thuộc nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Nghị quyết này), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng vốn đúng theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2009.

Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Minh Chiến