HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2012/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀVIỆC QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phívà lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờtrình số 31/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố vềviệc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hộiđồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục vàmức thu phí, lệphí; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND-VHXH ngày 25tháng 6 năm 2013 củaBan văn hóa - xã hội; ý kiếncủa các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung mục I (Lệ phí cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh)tại Phụ lục XIII (Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh vàlĩnh vực khác) ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định danh mục vàmức thu phí, lệ phí, cụ thể như sau:

STT

DANH MỤC

MỨC THUđồng/lần

I

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin (không phải là loại hình doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh)

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

100.000

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

20.000

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

2.000

- Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

10.000

Điều2.

Căn cứvào mức thu lệ phí nêu trên, giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tỷ lệphần trăm trích lại trên số lệ phí thu được để cơ quan thu lệ phí trang trảichi phí cho việc thu lệ phí; hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phítheo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳhọp gần nhất.

Giao Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhsau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ támthông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thôngtin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo, Chi cục VT - LT thành phố;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT,HĐ,250.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi