HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TĂNGTHU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNGTÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 củaChính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địaphương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình 117/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm2013; Báo cáo thẩm tra số 122/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu, như sau:

1. Tăng thu ngân sách địa phương (NSĐP) là: 1.018,215 tỷđồng.

Bao gồm:

- Nguồn ngân sách Trung ương (NSTW) thưởng vượt thu ngânsách năm 2012 là: 207,194 tỷ đồng.

- Nguồn NSTW bổ sung dự án tàu khách Côn Đảo là: 50,000 tỷđồng.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng : 70,000 tỷ đồng.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2012 (phần bổ sung) : 346,457tỷ đồng.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2013 là : 344,564 tỷ đồng.

2. Tăng chi ngân sách địa phương là : 1.018,215 tỷ đồng.

Bao gồm:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (chiếm 58%) là : 591,054 tỷđồng.

Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) : 433,954 tỷ đồng.

Trong đó: Dự án tàu khách Côn Đảo là : 50,000 tỷ đồng.

+ Thưởng vượt thu năm 2012 cho các Huyện là : 8,102 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác là : 78,998 tỷ đồng.

+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng) là:70,000 tỷ đồng.

- Bổ sung chi thường xuyên (chiếm 42% số tăng chi) là: 427,161tỷ đồng.

Gồm:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 110,137 tỷđồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 6,600 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp Y tế : 57,729 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình : 0,484 tỷđồng.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 24,500 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ : 2,894 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 211,446 tỷ đồng.

+ Bổ sung chi khác : 13,372 tỷ đồng.

3. Nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện từngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - VũngTàu Khóa V, Kỳ họp lần thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệulực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình