HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYỂT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾPCÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Thanhtra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công táctiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệtmức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vàý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYỂT NGHỊ:

Điều 1. Phêduyệt mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1,khoản 2, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức150.000 đồng/ngày/người.

2. Đối với các đối tượng quy định tạikhoản 1, Điều 1 Nghị quyết này mà được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theonghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư,khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểmtiếp công dân được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người.

3. Các đối tượng tham gia phối hợplàm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tạikhoản 3, Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức80.000 đồng/ngày/người.

4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩmquyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người.

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghịquyết.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TL Hụyện ủy, Thành ủy, TT. HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên