HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINHTẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 109/BC-UBND ngày02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; báo cáothẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểuHội đồng nhân dân và giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tìnhhình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 thángcuối năm 2013 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm2013

Thống nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạtđược, những hạn chế và nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 109/BC-UBND ngày02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuốinăm 2013

a) Nhân rộng, phát triển diện tích cánh đồngmẫu; thực hiện tốt Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 củaChính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; quản lý tốt quy hoạch đất sảnxuất. Theo dõi thường xuyên tình hình tiêu thụ lúa trong dân, kịp thời có biệnpháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân theo chủ trươngcủa Chính phủ. Duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểmtrên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thả nuôi tômchính vụ 2013. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chủ động triểnkhai các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tậptrung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khẩntrương hoàn thiện các mô hình hiệu quả về xây dựng nông thôn mới để sớm đúc kếtvà nhân rộng thực hiện. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể,kinh tế trang trại.

b) Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháptháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng01 năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tích cực triểnkhai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăngcường công tác quản lý thị trường, bình ổn giá, kiểm tra bảo đảm chất lượng vàgiá cả các mặt hàng thiết yếu.

c) Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệmvụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giảingân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, tráiphiếu Chính phủ, ODA. Rà soát, điều chuyển vốn của các dự án, công trình chậmtiến độ. Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu vàtư vấn giám sát trong việc bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Triển khaitốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vềxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2014.

d) Tập trung chuẩn bị chu đáo, tổ chức thànhcông Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trănglần thứ nhất. Tích cực phòng chống bạo lực, ma túy và các tệ nạn xã hội trongnhà trường. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề ánphát triển giáo dục vùng kinh tế - xã hội khó khăn và vùng đồng bào dân tộcthiểu số. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng. Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường kiểmtra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Chủ động, sâu sátnắm tình hình đời sống nhân dân; thường xuyên rà soát, phát hiện và có chínhsách hỗ trợ kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ.

e) Tập trung chỉ đạo và tăng cường biện phápthực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độxử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

g) Triển khai có hiệu quả các Chương trình mụctiêu quốc gia về phòng chống tội phạm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm vềphong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thựchiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ đã đề ra về an toàn giao thông. Nâng caohiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường phổ biến,giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, quan tâm thực hiện tạivùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Đẩy mạnh thực hiện Chươngtrình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tụcchấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụtrong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động thông tin vềchỉ đạo điều hành; thực hiện trách nhiệm giải trình, cơ chế người phát ngôn;cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch cho các cơ quan báo chí.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụthường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhSóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP. Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Mai Khương