HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1992

NGHỊ QUYẾT

Của kỳ họp thứ hai – Hội đồng nhân dân tỉnh khoá I

(Ngày 20 và 21 tháng 1 năm 1992)

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Chương 3, Điều 18, Điều 19 và Điều 21 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào Chương 2, Điều 9, Điều 11 và Điều 13, 16 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Sau khi báo cáo và tờ trình của Uỷ ban nhân dân, các báo cáo và thuyết trình của các ban thuộc Hội đồng nhân dân, tờ trình của Toà án nhân dân: Sau khi nghe các đại biểu trong kỳ họp Hội đồng nhân dân thảo luận, đánh giá các kết quả hoạt động theo chức năng luật định của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân; góp ý cho phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 1992 của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; nghe tờ trình của Uỷ ban nhân dân về quy hoạch xây dựng thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, nghe tờ trình của Toà án nhân dân và tiến hành bầu bổ sung thẩm phán Toà án nhân dân,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Tán thành và thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 1991; phương hướng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1992 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Về một số chỉ tiêu kinh tế năm 1992:

- Phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực: 125.000 tấn tăng 4,17% so với 1991; trong đó thóc: 72.000 tấn, mùa quy thóc 53.000 tấn.

- Phấn đấu thu ngân sách địa phương 49.200 triệu trong đó thu trên địa bàn: 15.500 triệu. Khai thác mọi nguồn thu chống thát thu.

2. Vấn đề quy hoạch, xây dựng, quản lý thị xã Lào Cai:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh cần ban hành ngay quy chế quản lý đô thị làm cơ sở pháp lý cho việc quy hoạch phân phối đất đai cho cán bộ, nhân dân, tập thể, các cơ quan của tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có nhu cầu sử dụng đất ở thị xã Lào Cai.

- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương hoàn thành toàn diện quy hoạch tổng thể thị xã tỉnh lỵ theo phương châm khoa học – hiện đại – dân tộc.

Tổ chức triển khai xây dựng thị xã Lào Cai theo nguyên tắc tập trung dứt điểm từng hạng mục và ưu tiên cho xây dựng cơ sở hạ tầng như: Hệ thống giao thông, liên lạc, cấp điện, cấp thoát nước và khu vực cửa khẩu Lào Cai.

3. Vất vả quản lý đường biên và cửa khẩu:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh cần có biện pháp tăng cường quản lý đường biên và các cửa khẩu nhằm thường xuyên đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội dọc biên giới Lào Cai – Vân Nam.

- Riêng đối với cửa khẩu Lào Cai: Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng, các chính sách đồng bộ, toàn diện nhằm triệt để khai thác cửa khẩu tăng nguồn thu cho tỉnh ở các mặt sau:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho cửa khẩu Lào Cai;

+ Thể chế hoá các luật, lệ về quản lý người, hàng hoá qua cửa khẩu nhằm triệt để chống các hiện tượng tiêu cực ở Cửa khẩu.

+ Tổ chức lại bộ máy quản lý cửa khẩu đảm bảo trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

4. Về các mục tiêu xã hội:

a. Cộng tác dân số và KHHGĐ giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo hạ tỷ lệ tăng dân số xuống mức 0,04% trình ra Hội đồng nhân dân trong kỳ họp thứ 3.

b. Công tác phòng chống các bệnh xã hội:

- Tiếp tục có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn về từng bước khống chế giảm tử vong, các bệnh sốt rét, bướu cổ.

Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng muối I ốt cung cấp cho Nhân dân.

- Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa xuân.

c. Công tác văn hoá – giáo dục:

- Uỷ ban nhân dân cần ban hành chính sách thích hợp nhằm đảm bảo huy động được 50% trẻ em trong độ tuổi được đi học.

- Làm tốt chương trình giáo dục vùng cao, đặc biệt là công tác xoá mù chữ đối với các cán bộ chủ chốt ở các xã vùng cao.

- Phấn đấu để đồng bào vùng cao được xem phim 2 lần trong một năm (nơi xa khó khăn: 1 lần trong một năm).

d. Công tác chống các tệ nạn xã hội:

- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tư pháp xây dựng quy chế, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm cấm trồng, buôn bán thuốc phiện ma tuý.

- Tiếp tục vận động bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan.

Điều 2. Tán thành và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 1991, kế hoạch hoạt động cả năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1992.

Để đạt được kế hoạch năm 1992, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần chú ý quan tâm các vấn đề sau:

1. Căn cứ các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 1992 đã đề ra tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân trên mọi mặt, theo đúng chức năng và luật định.

2. Tăng cường mối quan hệ với Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

3. Tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy tổ chức để phát huy khả năng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Nhất trí và thông qua tờ trình của Toà án nhân dân cũng như thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thẩm phán Toà án nhân dân (theo biên bản bầu cử bổ sung thẩm phán Toà án nhân dân của Ban bầu cử kỳ họp thứ 2).

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà kỳ họp đã thông qua;

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân với chức năng của mình, giám sát, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 2 – Hội đồng nhân dân khoá I tỉnh Lào Cai thông qua ngày 21/01/1992

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Trá Quang