HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2004/NQ-HĐND7 NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ MỨC TIỀN ĐÓNG THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG LAOĐỘNG CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH ngày05 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc chấm dứt hiệu lực củaPháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích; Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12 tháng01 năm 2007 của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng02 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý,sử dụng quỹ ngày công lao động công ích;

Theo Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND7 ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về mức tiềnđóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số12/2004/NQ-HĐND7 ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố CầnThơ về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công lao động công ích trên địa bànthành phố Cần Thơ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Số tiền đã huy động Quỹ ngày cônglao động công ích đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 nhưng chưa sử dụng phải nộpvào ngân sách Nhà nước. Việc quyết toán quỹ ngày công lao động công ích bằng tiềnthực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫnthực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhândân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua và được phổ biến trêncác phương tiện thông tin đại chúng./.

CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Quyên