HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾUTÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 6, NHIỆM KỲ 2011-2016

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếutín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phêchuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướngdẫn một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếutín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồngnhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếutín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 18 tháng7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huếkhóa VI nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 15người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu một cách thận trọng, nghiêmtúc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội.

Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành mộtcách dân chủ, công khai, minh bạch để cán bộ, nhân dân và cử tri của tỉnh theo dõi,giám sát. Các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt độngtheo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đếntừng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm của mình, các Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, thay mặtnhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá một cách thận trọng, kháchquan, công tâm và chính xác mức độ tín nhiệm của các vị được Hội đồng nhân dântỉnh lấy phiếu tín nhiệm.

Điều 2.

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 84,62 %tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịchHội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 71,15% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 21,15 % tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Phạm Thị Bích Thủy, Ủy viên Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 28 phiếu (chiếm 53,85 %tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 20 phiếu (chiếm 38,46 % tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Phạm Quốc Dũng, Trưởng banBan Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07 %tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Bùi Thanh Hà, Trưởng ban BanPháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Phan Công Tuyên, Trưởng banBan Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 36 phiếu (chiếm 69,23% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổngsố đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 39 phiếu (chiếm 75,00% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 07 phiếu (chiếm 13,46% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 03 phiếu (chiếm 5,77 %tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 46 phiếu (chiếm 88,46% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,77% tổng sốđại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổngsố đại biểu HĐND).

9. Ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 44 phiếu (chiếm 84,62% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 03 phiếu (chiếm 5,77 % tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 02 phiếu (chiếm 3,85 %tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 38 phiếu (chiếm 73,07% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 10 phiếu (chiếm 19,23% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Mai Văn Hà, Ủy viên UBND,Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 37 phiếu (chiếm 71,15% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 21,15% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viênUBND, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 24 phiếu (chiếm 46,15% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 19 phiếu (chiếm 36,54% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 11,54 %tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Trần Đình Phòng, Ủy viênUBND, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 67,31% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viênUBND, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 25 phiếu (chiếm 48,08% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 18 phiếu (chiếm 34,62% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 06 phiếu (chiếm 11,54 %tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Ủy viên UBND,Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 35 phiếu (chiếm 67,31% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm : 13 phiếu (chiếm 25,00% tổngsố đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp : 01 phiếu (chiếm 1,92 %tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 18 tháng 7 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện