HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

____

Số: 03/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 03 tháng 6 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Khóa XII (nhiệm kỳ 2004 - 2009)

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

(Từ ngày 03/6 đến ngày 04/6/2004)

Căn cứ Điều 17, Điều 18, Điều 50 và Điều 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 6 năm 2004,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Đoàn Thị Phượng, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoản XII, nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định pháp luật

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ hợp thứ nhất thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH (bc);

- Chính phủ (bc)

- VPQH, VPCP, Bộ Nội vụ;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- UBTMTQ tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- VP TU, VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía