HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘIDỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng01 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanhdịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng6 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cựctrong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghềkinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch;cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng01 năm 2004 của Bộ Y tế về hướng dẫn hành nghề y dược tư nhân;

Sau khi nghe và xem xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND quận 11 về nội dung quy hoạch một số ngànhnghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạnxã hội trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 và ý kiến thảo luận của đạibiểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua quy hoạch một sốngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệnạn xã hội trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 theo Tờ trình số 02/TTr-UBNDngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND quận 11 với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Giai đoạn 2006 - 2007:

a) Tạm ngưng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh đối với các ngành nghề:

- Ngành dịch vụ khiêu vũ.

- Ngành dịch vụ karaoke.

- Ngành hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.

b) Các ngành nghề hạn chế cấp mới giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh:

- Dịch vụ xoa bóp: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăngký kinh doanh đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp, day ấnhuyệt trong các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, các cơ sở lưu trú du lịch đượccông nhận xếp hạng từ một sao trở lên.

- Dịch vụ lưu trú du lịch: Chỉ cấp mới giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ hạng một sao trởlên.

1.2. Giai đoạn 2008 - 2010:

a) Tạm ngưng cấpmới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề:

- Ngành hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.

b) Các ngành nghề hạn chế cấp mới giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh:

- Ngành dịch vụ khiêu vũ: Chỉ cấp mới giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh 01 điểm tại Nhà Văn hóa Lao động quận 11.

- Ngành dịch vụ karaoke: Cấp mới giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh 20 điểm, không tính các điểm là cơ sở lưu trú du lịch xếp hạngsao.

- Dịch vụ xoa bóp: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăngký kinh doanh đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp, day ấnhuyệt trong các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, các cơ sở lưu trú du lịch đượccông nhận xếp hạng từ một sao trở lên.

- Dịch vụ lưu trú du lịch: Chỉ cấp mới giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ hạng một sao trởlên.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghịquyết của Hội đồng nhân dân quận lập các thủ tục theo quy định trình Ủy bannhân dân thành phố xem xét phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại -dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bànquận 11 giai đoạn 2006 - 2010 nêu trên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11kỳ họp thứ 12 khóa IX thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh