HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNHMỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 29 tháng 5năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụngnguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu, quản lý và sửdụng nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh NinhThuận.

1. Mức thu phí cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổcông nghiệp:

a) Phí cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp lần đầu (đối với trường hợp không phải thẩm định, phê duyệt thiết kế nổmìn): mức thu 2.000.000 đồng/1 giấy phép;

b) Phí cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp lần đầu (trong trường hợp phải thẩm định, phê duyệt thiết kế nổ mìn):mức thu 3.000.000 đồng/1 lần thẩm định và cấp phép;

c) Trường hợp cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệunổ công nghiệp: mức thu bằng 50% mức thu lần đầu quy định tại điểm a và b chomột lần thu.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điệnlực:

a) Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực lầnđầu: mức thu 700.000 đồng/1 giấy phép;

b) Trường hợp gia hạn, sửa đổi và bổ sung Giấyphép hoạt động điện lực: mức thu bằng 50% mức thu lần đầu cho một lần thu.

3. Tỷ lệ phần trăm (%) nộp vào ngân sách Nhànước và để lại cho đơn vị trực thuộc thu từ nguồn thu phí cấp Giấy phép sử dụngvật liệu nổ công nghiệp và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực do Ủy bannhân dân tỉnh quyết định. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí cấp Giấy phépsử dụng vật liệu nổ công nghiệp và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực thựchiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnhchịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhNinh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2007 và cóhiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giàu