HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 4 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHTỔ CHỨC VÀ MỨC PHỤ CẤP CÁC CHỨC DANH BẢO VỆ DÂN PHỐ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 4 NĂM 2008

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căncứ Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BLĐTB &XH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 củaliên bộ Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày19 tháng 03 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức và bốtrí phụ cấp Ban bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ,Báo cáo thẩm tra số 09/BC - BPC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tổ chức và mức phụ cấpBan Bảo vệ dân phố như sau:

1. Ban Bảo vệ dân phố gồm: Trưởng ban, Phótrưởng ban (tối đa 02 người), các uỷ viên (tổ dân phố loại 1 là 02 uỷviên, tổ dân phố loại 2 và 3 là 01 uỷ viên).

- Trưởng ban: hưởng 0,45 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Các Phó Trưởng ban: hưởng 0,38 mức lương tối thiểu/người/tháng.

- Các Ủy viên: hưởng 0,17 mức lương tối thiểu/người/tháng.

2. Các thành viên Ban Bảo vệ dân phố kiêm nhiệmthêm một trong các chức danh là cán bộ không chuyên trách ở phường, tổ dân phốđược cộng thêm 0,1 mức lương tối thiểu.

3.Nguồn kinh phí:Cân đối từnguồn ngân sách tỉnh, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm. Năm 2008, sẽ cấpbổ sung.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01tháng 5 năm 2008.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân