HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI 

Số: 03/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

_________________________________

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐNDHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 65/TTr-HĐND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về điều chỉnh Quyết toán ngân sách năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 04/7/2012 của Ban Kinh tế và ngân sách HĐN tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 tỉnh Lào Cai như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh giảm 1.365 triệu đồng (khoản thu để lại quản lý qua ngân sách), tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là: 2.112.045 triệu đồng, khoản thu để lại quản lý qua ngân sách sau điều chỉnh là 253.076 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh giảm 1.365 triệu đồng (khoản thu để lại quản lý qua ngân sách), tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 4.989.615 triệu đồng, khoản thu để lại quản lý qua ngân sách sau điều chỉnh là 253.076 triệu đồng.

3. Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng chi 11.532 triệu đồng, số chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là: 4.931.681 triệu đồng, gồm:

* Các khoản giảm chi: 42.311 triệu đồng, trong đó:

- Giảm chi thường xuyên: 21.526 triệu đồng;

- Giảm chi các chương trình mục tiêu dự án ngân sách cấp tỉnh: 19.420 triệu đồng;

- Giảm chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách: 1.365 triệu đồng.

* Các khoản tăng chi: 53.843 triệu đồng, gồm:

- Tăng chi từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2009: 15.000 triệu đồng;

- Tăng chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện: 38.843 triệu đồng.

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

- Kết dư ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 57.934 triệu đồng, gồm:

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 1.263 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách huyện: 52.405 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách xã: 4.266 triệu đồng.

- Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 631 triệu đồng;

+ Thu ngân sách tỉnh năm 2011: 632 triệu đồng;

+ Thu ngân sách huyện năm 2011: 52.405 triệu đồng;

+ Thu ngân sách xã năm 2011: 4.266 triệu đồng.

5. Các khoản thu, chi khác:Không điều chỉnh vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh.

Điều 2. HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11/7/2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường