HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THUHỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ THỌ TỪ NĂM HỌC 2013 - 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phíhọc tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2248/TTr-UBND ngày19 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị ban hànhNghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thôngcông lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm học 2013 - 2014; Báo cáo thẩm tra củaBan Văn hóa - Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáodục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học2013 - 2014 như sau:

1. Mức thu học phí năm học 2013 - 2014:

Đơn vị tính:Nghìn đồng/học sinh/tháng

Cấp học/loại hình

Mức thu vùng thành thị (các phường của thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ)

Mức thu vùng nông thôn và thị trấn các huyện (các xã đồng bằng và thị trấn)

Mức thu vùng miền núi (các xã miền núi)

Nhà trẻ

120

71

27

Nhà trẻ bán trú

142

93

49

Mẫu giáo

98

55

22

Mẫu giáo bán trú

120

76

44

Trung học cơ sở

76

44

22

THPT và Bổ túc THPT

88

55

27

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

164

2. Mức thu học phí năm học 2014 - 2015: GiaoUỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bìnhquân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hộiđồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọkhóa XVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, GD&ĐT;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP, CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc