HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠTĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀMAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhCông an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sáchđi với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn vànhững người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ- CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chitiết về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số Điềucủa Pháp lệnh Công an xã và Nghị định s73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số Điềucủa Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình s 74/TTr-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc banhành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đốivới những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khómtrên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóaVIII, kỳ họp thứ Sáu đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Banhành quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với nhữngngười hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địabàn tỉnh Cà Mau, như sau:

1. Đốivới xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã)

a) Về slượngnhững người hoạt động không chuyên trách

Mỗi đơn vị hànhchính xã bố trí 19 người và được tăng thêm trong các trường hợp như sau:

- Trường hợp xã có một trong hai hoặccả hai tiêu chí sau: được công nhận là xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh;được công nhận là xã loại 1 hoặc xã loại 2 thì được bố trí tăng thêm 01 Phó Chỉhuy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự.

- Trường hợp xã có một trong hai hoặccả hai tiêu chí sau: được công nhận là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trậttự; được công nhận là xã loại 1 hoặc xã loại 2 thì được bố trí tăng thêm 01 PhóTrưởng Công an.

b) Về chức danh và mức phụ cấp đốivới những người hoạt động không chuyên trách

- 12 người hoạt động không chuyêntrách giữ các chức danh sau: 01 Phó Trưởng ban Tổ chức đảng; 01 Phó Chủ nhiệm Ủyban Kiểm tra đảng; 01 Phó ban Tuyên giáo; 01 Phó Trưởng Công an;01 Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 01 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh; 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 01 Phó Chủ tịch Hội Nôngdân; 01 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 01 cán bộ Văn phòng Đảng ủy và 02 PhóChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Mỗi chức danh được hưởng mức phụ cấp hàngtháng bằng 1,50 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, đã bao gồm 3% bảo hiểm ytế.

- 07 người hoạt động không chuyêntrách giữ các chức danh sau: 01 cán bộ phụ trách Kế hoạch - Giao thông - Thủylợi - Nông - Lâm - Ngư nghiệp; 01 cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xãhội; 01 cán bộ Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ; 01 cán bộ phụ trách Trạm truyềnthanh, quản lý Nhà văn hóa và 03 Công an viên thường trực. Mỗi chức danh đượchưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,35 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định,đã bao gồm 3% bảo hiểm y tế.

- Trường hp cácxã đã được bố trí Công an chính quy đảm nhận nhiệm vụ các chức danh Công ankhông chuyên trách thì chỉ được bố trí chức danh Công an không chuyên trách cònlại cho đủ số lượng theo quy định tại Nghị quyết này.

2. Đốivới ấp, khóm (sau đây gọi chung là ấp)

a) Về số lượng những người hoạt độngkhông chuyên trách

Mỗi ấp được bố trí 10 người và được tăngthêm trong các trường hợp như sau:

- Trường hp ấpthuộc khu vực nông thôn có trên 500 hộ gia đình; ấp thuộc khu vực đô thị cótrên 600 hộ gia đình thì được bố trí tăng thêm 01 Phó Trưởng ấp.

- Trường hợp ấp thuộc xã trọng điểm,phức tạp về an ninh, trật tự được bố trí tăng thêm 01 Công an viên.

b) Về chức danh và mức phụ cấp đốivới những người hoạt động không chuyên trách

- 02 người hoạt động không chuyêntrách giữ các chức danh sau: 01 Bí thư Chi bộ và 01 Trưởng ấp. Mỗi chức danhđược hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,80 mức lương cơ sở do Chính phủ quyđịnh, đã bao gồm 3% bảo hiểm y tế.

- 08 người hoạt động không chuyêntrách giữ các chức danh sau: 01 Phó Trưởng ấp; 01 Ấp đội trưởng; 01 Công anviên; 01 Trưởng Ban công tác Mặt trận và 04 cán bộ Trưởng các đoàn thể (HộiNông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh). Mi chức danh được hưởng mức phụ cấp hàng thángbằng 0,60 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, đã bao gồm 3% bảo hiểm y tế.

- Các ấp được bố trí Công an chínhquy thì không bố trí chức danh Công an viên tại ấp theo quy định tại Nghị quyếtnày.

3. Mứckhoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp

Mức khoán kinh phí hoạt động đối vớiấp là: 2.500.000 đồng/ấp/tháng.

4. Phụcấp kiêm nhiệm

Những người hoạt động không chuyêntrách ở xã và ấp, nếu kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách khác màgiảm được 01 người trong số lượng quy định, kể từ ngày có quyết định việc kiêmnhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 20% mức phụ cấp hiệnhưởng. Trong trường hp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũngchỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

5. Mứchỗ trợ khuyến khích nâng cao trình độ

Các chức danhnhững người hoạt động không chuyên trách ở xã và ấp được quy định tại điểm b,khoản 1 và đim b, khoản 2 Điều này nếu có bằng chuyênmôn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thì được hỗ trợ thêmhàng tháng bằng 0,20 mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sáchđối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp được ngân sáchnhà nước đảm bảo và bố trí theo dự toán hàng năm. Riêng trong năm 2013, ngânsách cấp tỉnh sẽ bổ sung phần kinh phí tăng thêm cho ngân sách cấp huyện, cấpxã để thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với những người hoạt động khôngchuyên trách ở xã và ấp theo quy định này.

Điều 2. Ủyban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thườngtrực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giámsát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 và thay thế Nghquyết số 116/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Cà Mau về việcđiều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiểu đối với cán bộ khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết s 117/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh Cà Mau
về việc điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệ số lương tối thiếu đối với cán bộ khôngchuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp,khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 củaHĐND tỉnh Cà Mau về việc tăng thêm số lượng cán bộ không chuyên trách đối vớixã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Cà Mau về việc quy định số lượng Phó Trưởng Côngan xã, Công an viên thường trực tại xã, Công an viên ấp trên địa bàn tỉnh CàMau.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáuthông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tnh;
- BTT. UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu