HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 03 BT2 / 2003/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về huy động đóng góp của các chủ xe ô tô, mô tô, xe máy

các loại để xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994 ( sửa đổi);

- Căn cứ khoản 1, Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước năm 1996 (sửa đổi);

- Sau khi nghe UBND tỉnh trình đề án “Về huy động đóng góp của các chủ xe ô tô, mô tô, xe máy các loại để xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành và thông qua đề án “ về huy động đóng góp của các chủ xe ô tô, mô tô, xe máy các loại để xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông” do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa IV, với những nội dung chính như sau:

1. Thời gian qua, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển khá, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, do số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, nhiều công trình giao thông xuống cấp; mặt khác, do nhu cầu phát triển giao thông ngày càng lớn, đòi hỏi phải phát triển thêm nhiều công trình mới, nhưng vì thiếu vốn nên chưa được đầu tư, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất và đi lại của nhân dân. Do đó, cùng với việc huy động đóng góp của toàn dân và các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, việc huy động đóng góp của chủ các phương tiện xe ô tô, mô tô, xe máy các loại là hết sức cần thiết, nhằm tạo thêm nguồn vốn để xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là các tuyến đường thuộc xã, phường, thị trấn. Đây cũng là một giải pháp phát huy nội lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần kiềm chế và giảm thiếu tai nạn giao thông.

2. Đối tượng huy động đóng góp:

2.1- Nhà nước khuyến khích tất cả các tổ chức, gia đình, cá nhân tự nguyện đóng góp công sức, tiền của dưới mọi hình thức vào việc xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông để nâng cấp, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.2- Các tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện xe ô tô, mô tô, xe gắn máy các loại có tham gia giao thông đường bộ.

3. Khung thu được quy định cho từng nhóm phương tiện tham gia giao thông đường bộ như sau:

3.1- Xe ô tô:

+ Xe ô tô khách các loại: mức thu từ 300.000 đến 1.000.000đồng/xe/năm.

+ Xe vận tải các loại ( gồm cả xe công nông, máy kéo và các loại xe tương tự): mức thu từ 400.000 đến 1.000.000đồng/xe/năm.

3.2- Xe mô tô, xe gắn máy: mức thu từ 50.000 đến 150.000đồng/xe/năm.

4. Đối tượng được miễn, giảm huy động góp gồm những tổ chức, cá nhân là chủ xe ô tô, mô tô, xe máy các loại sau:

- Xe cứu thương;

- Xe cứu hỏa;

- Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa;

- Xe phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng;

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng và an ninh;

- Xe tang;

- Xe đưa đón công nhân phục vụ sản xuất;

- Xe buýt công cộng;

- Các đối tượng chính sách khác theo quy định của UBND tỉnh.

5. Cơ quan tổ chức thu: Các xã, phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã ) chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thu.

6. Mục đích, phương án sử dụng:

- Quỹ huy động được sử dụng vào việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Chi phí tổ chức thu: giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể, nhưng không quá 10% trên tổng số thu.

- Phân cấp nguồn thu được hưởng: Ngân sách huyện, xã 60%; ngân sách tỉnh 40% trên tổng số thu.

II. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể về mức thu từng loại phương tiện, chế độ khen thưởng, xử phạt; tổ chức việc thực hiện huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn huy động.

Trong quá trình điều hành, do nhu cầu thực tế cần phải tăng hoặc giảm mức huy động, giao cho UBND thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để quyết định ( nhưng không quá 20% ) và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

III. HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến tận các cấp, các ngành, cơ sở. Có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện thắng lợi nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

IV. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, HĐND tỉnh tổng kết để xem xét quyết định cụ thể. UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã ghi tại mục II để triển khai nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, kỳ họp bất thường lần 2, thông qua lúc 16 giờ 50 phút ngày 24 tháng 4 năm 2003.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn