QUỐC HỘI
Số: 03/NQ-1997 -QH10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
_____________

Căn cứ vào Điều 84, Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Điều 3 của Luật tổ chức Chính phủ; Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội và Nghị quyết số 02/NQ-1997 -QH10, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ.

Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, ngày 29 tháng 9 năm 1997.

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, các Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

Phó thủ tướng:

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Cầm

Ông Nguyễn Công Tạn

Ông Ngô Xuân Lộc

Ông Phạm Gia Khiêm

Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ:

Bộ trưởng Bộ quốc phòng : Ông Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ : Ông Lê Minh Hương

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao : Ông Nguyễn Mạnh Cầm

Bộ trưởng Bộ tư pháp : Ông Nguyễn Đình Lộc
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ông Trần Xuân Giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính : Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại : Ông Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn : Ông Lê Huy Thọ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải : Ông Lê Ngọc Hoàn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng : Ông Nguyễn Mạnh Kiểm

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp : Ông Đặng Vũ Chư

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản : Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Lao động

Thương binh và Xã hội : Ông Trần Đình Hoan

Bộ trưởng Bộ Khoa học

Công nghệ và Môi trường : Ông Chu Tuấn Nhạ

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin : Ông Nguyễn Khoa Điềm

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ông Nguyễn Minh Hiển

Bộ trưởng Bộ Y tế : Ông Đỗ Nguyên Phương

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi : Ông Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức

Cán bộ Chính phủ : Ông Đỗ Quang Trung

Tổng Thanh tra Nhà nước : Ông Tạ Hữu Thanh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Văn phòng Chính phủ : Ông Lại Văn Cử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban

Thể dục thể thao : Ông Hà Quang Dự

Bộ trưởng phụ trách công tác

Dân số và Kế hoạch hoá gia đình : Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng phụ trách công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Bà Trần Thị Thanh Thanh

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ nhất thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 9 năm 1997./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh