HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1999

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về phê chuẩn chương trình việc làm đến năm

2000 ca tỉnh Lào Cai

_____________

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định 126/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2000;

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 1996 -2000;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai v phê duyệt chương trình việc làm đến năm 2000; báo cáo thuyết trình của ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại kỳ họp th 9;

HĐND tỉnh Lào Cai khóa II kỳ họp thứ 9 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lào Cai khóa II kỳ họp thứ 9 nhất trí phê chuẩn chương trình việc làm đến năm 2000 của tnh Lào Cai:

1. Mục tiêu:

a) Năm 1999: Giải quyết việc làm mới cho 5.000 - 6.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 0,67%, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo là 17,69%.

b) Năm 2000: Giải quyết việc làm mới cho 6.500 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 0,65% nâng tỷ lệ lao đng được đào tạo là 22,75%.

2. Các giải pháp để thực hiện:

a) Nhất trí việc xác định những lĩnh vực, ngành nghề tạo được chỗ làm việc mới cho ngưi lao động, đó là: Lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại du lịch, giao thông xây dựng.

b) Nhất trí với giải pháp dịch vụ việc làm bằng cách tăng cường các dịch vụ việc làm để tổ chức cho người thất nghiệp, thiếu việc làm đăng ký tìm việc làm tại các cơ s thuộc trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh.

c) Nhất trí giải pháp cho vay vốn giải quyết việc làm, với mức vốn bình quân cho mi lao động là 3 triệu đng.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm thường xuyên đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được k họp thứ 9 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa II thông qua ngày 15/01/199.

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao