HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 5 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIÁODỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày15-11-2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầmnon;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày23-6-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển giáo dụcmầm non;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày20-4-2007 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vàthảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ giáo dụcmầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ 100% học phí theo quy định tại Nghị quyếtsố 05/1998/NQ-HĐ ngày 14-7-1998 của HĐND tỉnh cho các cháu mẫu giáo ở cáctrường mầm non, mẫu giáo nông thôn; các cháu mẫu giáo là con nông dân ở cáctrường mầm nom, mẫu giáo thuộc các phường, thị trấn được các cấp có thẩm quyềnra quyết định thành lập.

Các cháu mẫu giáo ở các trường thuộc nhà máy, xínghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các lớp, trường Tư thục, khôngthuộc đối tượng được hưởng.

2. Hỗ trợ lương và chế độ đóng Bảo hiểm xã hội(BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT):

* Đối tượng: Là giáo viên mầm non ngoài biên chếđang giảng dạy tại các trường mầm non, mẫu giáo ngoài công lập ở các xã, phường,thị trấn được các cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập

Giáo viên các trường thuộc nhà máy, xí nghiệp,doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các lớp, trường tư thục, không thuộcđối tượng hưởng.

* Mức hỗ trợ:

- Giáo viên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đạihọc sư phạm mầm non, sau đại học được hỗ trợ hưởng lương và đóng BHXH, BHYThàng tháng bằng mức lương khởi điểm của giáo viên trong biên chế có cùng trìnhđộ đào tạo.

- Giáo viên chưa đạt chuẩn được hưởng hỗ trợ lươngvà chế độ đóng BHXH, BHYT bằng mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, hệ số1,0.

- Thời gian thử việc của giáo viên theo quyđịnh hiện hành.

- UBND tỉnh hướng dẫn việc tuyển dụng giáo viên mầmnon ngoài biên chế hàng năm, sau khi HĐND tỉnh quyết định.

3. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dụccho các trường mầm non, mẫu giáo. Cụ thể:

+ Trường hạng 1 hỗ trợ 1.000.000đ/tháng/trường.

+ Trường hạng 2 hỗ trợ 700.000đ/tháng/trường.

4. Việc hỗ trợ học phí, lương, chế độ đóng bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục cho các trườngmầm non, mẫu giáo thực hiện từ 01-8-2007 và hỗ trợ 12 tháng/năm.

5. Phương thức hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ cho giáoviên mầm non ngoài biên chế; kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục cho cáctrường mầm non, mẫu giáo được trích từ ngân sách tỉnh chuyển về ngân sách cấpxã để chi trả.

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tựnguyện đóng góp, đầu tư hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non nhằm tăng cườngcơ sở vật chất trường học, chất lượng nuôi dạy trẻ và nâng cao đời sống củagiáo viên mầm non.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnhcó kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họpthứ 9 thông qua ngày 08-5-2007./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng