HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNHSÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC KHU, CỤMCÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 củaChính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 củaChính phủ về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 05/7/2007của UBND tỉnh về việc xin thông qua Quy định một số chính sách khuyến khích đầutư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàntỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ýkiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy định một số chínhsách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụmcông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (có Quy định kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiệnNghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, Ban Kinh tế và Ngân sáchHĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quyđịnh của pháp luật có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từngày 01/8/2007. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thôngqua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Dương

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾNKHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnhkhóa X, kỳ họp thứ 9)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định một số chính sáchnhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và kinhdoanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừcác khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội).

Điều 2. Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanhkết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định ngoài việcđược hưởng các ưu đãi đầu tư của Nhà nước và UBND tỉnh ban hành còn được hưởng cácưu đãi đầu tư theo quy định này.

Điều 3. Một số từ ngữ trong Quy định này được hiểunhư sau:

1. “Khu công nghiệp” (viết tắt là KCN) là khu tậptrung các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh công nghiệp và được thành lập theoquyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. “Cụm công nghiệp” (viết tắt là CCN) là khu tậptrung các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh công nghiệp và được thành lập theoquyết định của UBND tỉnh.

3. “Phí sử dụng hạ tầng” là khoản tiền doanh nghiệpphải trả cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN.

4. “Ngân sách hỗ trợ” là kinh phí thuộc ngân sáchcủa tỉnh hoặc của huyện, thành phố cân đối để hỗ trợ cho Chủ đầu tư xây dựng vàkinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, CCN theo Quy định này.

5. “Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạtầng KCN, CCN” (gọi tắt là Chủ đầu tư KCN, CCN) là doanh nghiệp hoặc đơn vị sựnghiệp có thu được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầngKCN, CCN.

Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ KCN,CCN

Điều 4. Giá thuê đất

Chủ đầu tư KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định được thuêđất thô theo mức giá thuê đất thô thấp nhất trong khung quy định của Chính phủvà Bộ Tài chính do UBND tỉnh Bình Định ban hành.

Điều 5. Ngân sách thực hiện hỗ trợ cho Chủ đầu tư KCN,CCN một số khoản chi phí như sau:

1. Chi phí chuẩn bị đầu tư KCN, CCN:

a. Hỗ trợ 100% chi phí đối với công tác đo đạc lậpbản đồ địa chính, khảo sát đo vẽ địa hình, quy hoạch chi tiết KCN, CCN.

Trong trường hợp chưa có chủ đầu tư KCN, CCN thì Ban Quảnlý các khu công nghiệp hoặc Ban Quản lý các cụm công nghiệp huyện, thành phốđược ngân sách bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ này và chịu tráchnhiệm bàn giao khi có chủ đầu tư KCN, CCN.

b. Hỗ trợ 50% chi phí đối với công tác lập dự ánđầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Chi phí bồi thường thiệt hại và tái định cư:

Hỗ trợ 100% chi phí bồi thường thiệt hại, rà phá bom mìnđể xây dựng các KCN, CCN, bồi thường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái địnhcư, xây dựng khu cải táng (nếu có).

Khuyến khích các chủ đầu tư KCN, CCN tự ứng trước vốn đểthực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng. Chi phí này đượckhấu trừ vào tiền thuê đất thô hàng năm theo đơn giá thuê đất thô tại thời điểmthực hiện khấu trừ cho chủ đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng khutái định cư trong điều kiện ngân sách chưa bố trí kịp kinh phí, UBND tỉnh sẽxem xét cho phép chủ đầu tư KCN được huy động các nguồn vốn để ứng trước phụcvụ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư theo đúng tiến độquy định của tỉnh. Khoản kinh phí này được ngân sách hoàn trả, kể cả lãi vay (lãisuất áp dụng theo mức lãi suất thấp nhất của các ngân hàng thương mại trên địabàn tỉnh Bình Định tại thời điểm) cho chủ đầu tư KCN theo kế hoạch hàng nămđến khi hết khoản công nợ này. Nếu việc giải phóng mặt bằng và xây dựng khu táiđịnh cư không đảm bảo tiến độ theo quy định thì chủ đầu tư KCN không được hưởnghỗ trợ lãi suất vay theo Quy định trên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm theo dõi,tổng hợp và báo cáo kịp thời khoản chi phí ứng trước của chủ đầu tư KCN choUBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để cân đối xử lý hoàn trả theo quyđịnh.

3. Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bên trong vàngoài KCN, CCN:

a. Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xửlý nước thải tập trung của KCN, CCN.

b. Đảm bảo việc đầu tư xây dựng đường giao thôngđến hàng rào KCN, CCN.

c. Được cung cấp điện, nước (nơi có nguồn nướccấp theo hệ thống) và viễn thông đến chân hàng rào KCN, CCN và do các đơnvị chuyên ngành điện, nước thực hiện.

4. Các khoản hỗ trợ được quy định tại các khoản1, 2, 3 nêu tại Điều này, khi triển khai thực hiện phải đảm bảo các thủ tục đầutư xây dựng theo quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.

5. Chủ đầu tư KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ (giaiđoạn 1) được tiếp tục hưởng hỗ trợ từ ngân sách theo mức hỗ trợ đang áp dụngtrước khi ban hành chính sách này.

6. Tỷ lệ giải ngân kinh phí hỗ trợ từ ngân sáchphải tương ứng với tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng của chủ đầu tư KCN, CCN khi thựchiện trong mỗi hạng mục có hỗ trợ từ ngân sách theo Quy định này.

Điều 6. Nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Đối với KCN, CCN do tỉnh quản lý thì ngân sáchtỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư KCN, CCN theo Quy định này.

2. Đối với CCN do huyện, thành phố quản lý thì ngânsách huyện, thành phố đảm bảo theo tỷ lệ sau đây:

a. Các huyện miền núi (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh),ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo trong phần kinhphí ngân sách hỗ trợ cho chủ đầu tư CCN theo Quy định này.

b. Đối với huyện Hoài Ân, ngân sách tỉnh hỗ trợ50%, còn lại ngân sách huyện đảm bảo trong phần kinh phí ngân sách hỗ trợ cho chủđầu tư CCN theo Quy định này.

c. Thành phố Quy Nhơn và các huyện còn lại, tự đảmbảo kinh phí hỗ trợ cho Chủ đầu tư CCN theo quy định này.

Điều 7. Phí sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN, CCN doUBND tỉnh quy định phù hợp với hiệu quả đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấuhạ tầng KCN, CCN của chủ đầu tư nhưng không quá cao gây ảnh hưởng đến quá trìnhthu hút đầu tư. Trên cơ sở mức giá trần, chủ đầu tư KCN, CCN được quyền quyếtđịnh mức giá cho thuê đối với từng dự án đầu tư vào KCN, CCN theo nguyên tắckhông vượt mức giá trần quy định của UBND tỉnh.

Điều 8. Các lĩnh vực ưu đãi không nêu trong Quyđịnh này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và của UBNDtỉnh Bình Định.

Tỉnh Bình Định cam kết đảm bảo các điều kiện để thực hiệnchính sách khuyến khích đầu tư đã được ban hành. Trường hợp có sự thay đổi vềchính sách do tỉnh quy định gây bất lợi cho nhà đầu tư thì UBND tỉnh áp dụng cácbiện pháp hỗ trợ để đảm bảo các hoạt động cho nhà đầu tư trong thời gian dự áncòn hiệu lực.

Điều 9. Thủ tục hành chính

1. Định kỳ hàng tháng, chủ đầu tư xây dựng và kinhdoanh hạ tầng các KCN, CCN do tỉnh quản lý phải báo cáo Ban Quản lý các khucông nghiệp và chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN do các huyện, thànhphố quản lý phải báo cáo UBND huyện, thành phố về tiến độ triển khai thực hiệnđầu tư xây dựng các KCN, CCN và các khoản vốn huy động theo sự cho phép củaUBND tỉnh.

2. Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư KCN, CCN dotỉnh quản lý, Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra và tổng hợp báo cáo choSở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu chưa được bố trí vốn) để giảingân kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, hoàn trả phần vốn huy động và lãi suất vay (nếucó).

3. Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư CCN do huyện,thành phố quản lý, UBND huyện, thành phố kiểm tra và giải ngân kinh phí hỗ trợthuộc nguồn ngân sách huyện, thành phố; đồng thời tổng hợp báo cáo cho Sở Tàichính và Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu chưa được bố trí vốn) để giải ngânkinh phí hỗ trợ thuộc nguồn ngân sách tỉnh.

4. Ngoài việc đề xuất UBND tỉnh cân đối bố trí kinhphí vốn đầu tư hàng năm, trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệpvà UBND các huyện, thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hànhkiểm tra, tổng hợp và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý giải ngân vốn hỗ trợ chochủ đầu tư KCN, CCN kịp thời theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thựchiện các công vụ liên quan thuộc phạm vi của Quy định này, nếu bị phát hiệnnhũng nhiễu hoặc gây phiền hà cho nhà đầu tư thì tùy theo tính chất và mức độvi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếugây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quyđịnh hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trưởng ban BanQuản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Công nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện,thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện và theo dõi,tổng hợp việc thực hiện Quy định này, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếucó)./.