HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA MỨC THU VÀ THỜI GIAN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ DỰ ÁN B.O.T NÂNG CẤP, MỞ RỘNGQUỐC LỘ 13, ĐOẠN TỪ RANH GIỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN THỊ TRẤN AN LỘC, HUYỆN BÌNHLONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNHPHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hìnhthức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyểngiao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao;
Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 20/6/2007;Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND-KTNS ngày 02/7/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sáchvà ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thuvà thời gian thu phí sử dụng đường bộ Dự án B.O.T nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13,đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến thị trấn An Lộc, huyện Bình Long như sau:

1. Phương thức thu: Thu phí theo2 trạm thu phí độc lập, vé của trạm nào chỉ được lưu thông qua trạm đó.

2. Giá vé cho từng loại phươngtiện:

a) Trạm số 1 (tại xã Thành Tâm,huyện Chơn Thành):

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỆNH GIÁ

Vé lượt (đ/vé/lượt)

Vé tháng (đ/tháng)

Vé quý (đ/quý)

1

Xe bông sen, xe công nông, máy kéo, xe lam

3.000

85.500

243.000

2

Xe dưới 16 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

8.000

228.000

648.000

3

Xe từ 16 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

12.000

342.000

972.000

4

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

16.000

456.000

1.296.000

5

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và các xe chở hàng bằng container 20 feet

35.000

997.500

2.835.000

6

Xe tải trọng từ 18 tấn trở lên và các xe chở hàng bằng container 40 feet

50.000

1.425.000

4.050.000

b) Trạm số 2 (tại xã Thanh Bình,huyện Bình Long):

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỆNH GIÁ

Vé lượt (đ/vé/lượt)

Vé tháng (đ/tháng)

Vé quý (đ/quý)

1

Xe bông sen, xe công nông, máy kéo, xe lam

3.000

85.500

243.000

2

Xe dưới 16 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

7.000

199.500

567.000

3

Xe từ 16 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

10.000

285.000

810.000

4

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

14.000

399.000

1.134.000

5

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và các xe chở hàng bằng container 20 feet

30.000

855.000

2.430.000

6

Xe tải trọng từ 18 tấn trở lên và các xe chở hàng bằng container 40 feet

40.000

1.140.000

3.240.000

3. Thời gian thu: 25 năm.

4. Thời điểm thu: Từ ngày thicông hoàn chỉnh phần mặt đường toàn tuyến và 02 trạm thu phí.

Điều 2. Phương án thu vàmức thu phí trên đây được thực hiện trong 5 năm (kể từ thời điểm thu phí). Sauthời gian trên, căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xemxét, điều chỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hộiđồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật