HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH XÃHỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐẾN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứNghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghịquyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xãhội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

Xét Tờtrình số 35/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcphê duyệt kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá vàthể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2010;

Sau khinghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá các hoạtđộng giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2010theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh(kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệmtriển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyếtnày được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 9 thông quangày 26 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giàu