HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2009/NQ-ND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC DỰ ÁN B.O.T ĐƯỜNG ĐT741,ĐOẠN TỪ RANH GIỚI TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CAOSU, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí,lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý,sử dụng phí đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2003/NQ-HĐND ngày 09/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và thời gianthu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT741,đoạn ranh giới tỉnh Bình Dương đến Trường kỹ thuật nghiệp vụ cao su, tỉnh BìnhPhước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tạiTờ trình số 69/TTr-UBND ngày 05/6/2009; Báo cáo thẩm tra số 12/BC-HĐND-KTNSngày 18/6/2009 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc Dự án B.O.T nâng cấp, mởrộng đường ĐT741, đoạn từ ranh giới tỉnh Bình Dương đến Trường Cao đẳng kỹthuật nghiệp vụ cao su, tỉnh Bình Phước như sau:

STT

PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ

MỆNH GIÁ

Vé lượt (đ/lượt)

Vé tháng (đ/tháng)

Vé quý (đ/quý)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 02 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

10.000

300.000

800.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 02 tấn đến dưới 04 tấn

15. 000

450.000

1.200.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

25.000

700.000

2.000.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20feet

40.000

1.200.000

3.200.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40feet

80.000

2.400.000

6.500.000

- Xe mô tô hai bánh, ba bánh, xegắn máy thô sơ và các loại xe tương tự: không thu;

- Xe ưu tiên: Thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 2.

a) Mức thu phí quy định tại Điều 1Nghị quyết này thay thế mức thu phí quy định tại Nghị quyết 03/200/NQ-HĐ ngày09/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Về thời gian thu phí hoàn vốndự án: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tính toán, thống nhất với Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2009.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức thực hiện đồng thời chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giám sátviệc duy tu, bảo dưỡng đường theo đúng dự án được duyệt; giao Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Bình Phước Khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2009và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2009./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- TU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở GTVT, KH&ĐT, Tài chính;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, LĐVP, CV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng