HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04 / 2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁNNGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH CÀ MAU
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đếnngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phânbổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2012;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 21/11/2011của UBND tỉnh Cà Mau về phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02/12/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sáchHĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VIII, kỳhọp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sáchtỉnh Cà Mau năm 2012 gồm:

1. Tổng thu ngân sách địa phương là : 5.060.068triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191triệu đồng (bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết là 330.000 triệu đồng và thu họcphí, viện phí 71.000 triệu đồng).

- Tổng thu ngân sách các huyện, thành phố là:1.785.528 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là: 945.651 triệuđồng và thu học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương là: 5.060.068triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 4.220.191triệu đồng.

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnhlà: 3.274.540 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 945.651triệu đồng.

Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm2012 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo phụ lục số 6, biểu số 29.

b) Tổng chi ngân sách các huyện, thành phốlà 1.785.528 triệu đồng (bao gồm chi học phí, viện phí 14.000 triệu đồng).

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm2012 cho ngân sách các huyện, thành phố theo phụ lục số 6, biểu số 31.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệmvụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; giao nhiệm vụ thu, chivà mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thờihạn luật định và các chế độ, chính sách hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngànhgiao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởngngân sách trước ngày 31/12/2011 và tổ chức công khai dự toán ngân sách theođúng quy định.

2. Đối với dự phòng ngân sách và một sốkhoản kinh phí của ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: chương trìnhmục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vốn quy hoạch, duytu sửa chữa, thủy lợi phí và kinh phí đào tạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm điềuhành, phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực HĐND và HĐNDtỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong quản lývà sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm quản lý, điều hành ngân sách của cơquan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Maukhoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu