HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TĂNGMỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHU DÂN CƯ HUYỆN CÔN ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức phụ cấp cho cánbộ khu dân cư huyện Côn Đảo; Báo cáo thẩm tra số 121/BC-KTNS ngày 10 tháng 7năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tăng mức phụ cấp chocán bộ khu dân cư huyện Côn Đảo, cụ thể như sau:

1. Nâng mức phụ cấp từ 1,0 lên 1,7 cho các chứcdanh: Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư(theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 củaChính phủ và Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy bannhân dân tỉnh).

2. Nâng mức phụ cấp từ 0,6 lên 1,3 cho các chứcdanh: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khu, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hộitrưởng nông dân, Chi hội trưởng Phụ nữ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh theoQuyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dântỉnh).

3. Nâng mức phụ cấp cho công an viên và khu độitrưởng từ 1,0 lên 1,7.

4. Nâng kinh phí hoạt động khu dân cư huyện CônĐảo từ 10.000.000 đồng/năm lên 15.000.000 đồng/năm.

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 năm2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoànchỉnh các thủ tục theo quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xétquyết định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu Khoá V, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình