HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỚIVÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động củaHội đồng nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Ủy banThường vụ Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng11 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 12tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành mới và sửa đổi, bổ sungmột số loại phí trên địa bàn tỉnh; Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xemôtô; Báo cáo thẩm tra số 11/BCTT-KT &NS ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí về việc Ban hành mới và sửađổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm:

1. Ban hành mới phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện đối với xe mô tô.

2. Sửa đổi, bổ sung phí tham quan Khu du lịchHầm Hô.

3. Sửa đổi, bổ sung phí sử dụng Cảng cá QuyNhơn.

4. Sửa đổi, bổ sung phí sử dụng bến, bãi.

(có Quy định cụ thể từng loại phí kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sátviệc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2013.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 18 vềviệc điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô của Công ty cổphần Du lịch Hầm Hô. Sửa đổi, bổ sung điểm 4, mục III Phí sử dụng Cảng cá QuyNhơn của Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2007 về việc bãi bỏvà sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định củaHội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11. Sửa đổi, bổ sung tiết 1.2 điểm 1về Phí sử dụng bến, bãi của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2010về việc ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàntỉnh Bình Định của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 17./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

QUY ĐỊNH

BANHÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH(Kèm theo Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6)

Điều 1. Quy định mới về phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện đối với xe mô tô như sau:

1. Đối tượng chịu phí:

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là xe mô tô hai bánh,xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (sau đây gọi chung là mô tô) thuộc đối tượng chịuphí sử dụng đường bộ theo quy định đều phải nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện.

2. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sauđây gọi chung là chủ phương tiện) là người nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Các trường hợp miễn phí:

a. Xe mô tô công vụ của lực lượngcông an, quốc phòng.

b. Xe mô tô của chủ phươngtiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

4. Về mức thu phí đối với xe mô tô(không bao gồm xe máy điện):

a. Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3: 50.000 đồng/năm

b. Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 : 120.000 đồng/năm

c. Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh: 2.160.000 đồng/năm

5. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2013.

6. Cơ quan thu phí, quản lý và sử dụngphí:

a. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy bannhân dân cấp xã) là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đìnhvà cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn.

b. Tỷ lệ % để lại cho UBND cấp xã:

- Đối với các phường, thị trấnđược để lại 10% trên số tiền phí thu được;

- Đối với các xã được để lại 20% trên số tiền phí thu được.

Tỷ lệ % số tiền phí thu đượcđể lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ để phục vụ cho công tác tổ chức thuphí theo quy định. Số tiền phí còn lại (90% đối với các phường, thị trấn và 80%đối với các xã) đơn vị thu phí phải nộp hàng tuần vào tài khoản của Quỹ bảo trìđường bộ địa phương tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung phí tham quan tại Khu du lịchHầm Hô

1. Điều chỉnh mức thu phí tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện Tây Sơn,tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô như sau:

Đối với người lớn, mức thu là: 19.000 đồng/lượt/người;

Đối với trẻ em, mức thu là: 9.500 đồng/lượt/người.

2. Mức thu phí tham quan nêu trên được áp dụng thống nhất đối với ngườiViệt Nam và người nước ngoài đến tham quan tại Khu du lịch Hầm Hô, huyện TâySơn, tỉnh Bình Định.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn đối với 2 đối tượng thunhư sau:

1. Tàu thuyền vận tải có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn: 20.000 đồng/lần vào- ra cảng (không quá 12 giờ);

2. Hàng thủy sản, hải sản, động vật sống qua cảng: 10.000 đồng/tấn.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung phí sử dụng bến, bãi

Điều chỉnh mức thu phí sử dụng bến, bãi do Công ty TNHH Côngviên Cây xanh & CSĐT Quy Nhơn thực hiện thu như sau:

1. Phí sử dụng mặt bằng tại Công viên Thiếu nhi, khu Nam Nguyễn Tất Thànhtổ chức trò chơi phục vụ Thiếu nhi: 10.000 đồng/m2/tháng;

2. Phí sử dụng mặt bằng tại các công viên, các khu vực công cộng (Trừvỉa hè sẽ có quy định riêng):

a. Tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, ca nhạc:2.000 đồng/m2/ngày;

b. Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác như:Giải khát, mua bán đồ lưu niệm, …: 15.000 đồng/m2/tháng;

3. Phí sử dụng mặt bằng tại các công viên,khu vực công cộng để đặt pano quảng cáo:

- Năm thứ nhất: 200.000 đồng/m2/pano;

- Từ năm thứ hai trở đi: 150.000 đồng/m2/pano.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh trìnhHội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo thẩm quyền./.