HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠTĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CHI HỘI TRƯỞNG CÁC TỔ CHỨC CHÍNHTRỊ - XÃ HỘI Ở KHU DÂN CƯ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2200/TTr-UBND ngày 17 tháng 6năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt độngđối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị- xã hội ở khu dân cư; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác Mặttrận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư như sau:

1. Trưởng ban Công tác Mặt trận: 220.000đ/người/tháng;

2. Chi hội trưởng các Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binhvà Bí thư Chi đoàn Thanh niên: 140.000đ/người/tháng.

3. Trường hợp một hay nhiều chức danh nêu trên được bố tríkiêm nhiệm, mà người kiêm nhiệm đã hưởng phụ cấp trách nhiệm hoặc hưởng mức hỗtrợ nêu trên thì chỉ được hưởng thêm 70% mức hỗ trợ của một trong số chức danhkiêm nhiệm.

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng ban công tác Mặt trận vàChi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Điều 1 Nghị quyếtnày được thực hiện từ ngày 01/8/2013.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoáXVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP, CV;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc