HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH MỨC THU,NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XEMÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 200;

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí vàlệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụngđường bộ theo đầu phương tiện;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy định mứcthu, phương thức thu, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sửdụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàntỉnh Ninh Thuận;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS-HĐND ngày 08tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với nhữngnội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộpphí và mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh

a) Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô(không bao gồm xe máy điện): phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là xe môtôhai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xylanh (sau đây gọi chung là xe môtô) thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ;

b) Các trường hợp miễn thu phí sử dụng đường bộ đối với xemôtô:

- Xe môtô của lực lượng công an, quốc phòng.

- Xe môtô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quyđịnh của pháp luật về hộ nghèo;

c) Người nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô: tổ chức,cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủphương tiện) thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô là ngườinộp phí;

d) Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe môtô (không bao gồm xe máy điện) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

Đơn vị tính: nghìn đồng/năm

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100cm3

50

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3

110

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160

2. Quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô

a) Các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đườngbộ thu được, các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ theo đầu phươngtiện thu được đối với xe môtô trên địa bàn;

b) Số tiền phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thuđược đối với xe môtô trên địa bàn và số tiền trích lại Ủy ban nhân dân cấp xãphải tổ chức quản lý theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính;

c) Số tiền thu phí còn lại Ủy ban nhân dân cấp xã phải nộp(hằng tuần) vào tài khoản Quỹ bảo trì đường bộ địa phương mở tại Kho bạc Nhànước. Số tiền thu phí này cùng với nguồn phân chia từ Quỹ bảo trì đường bộTrung ương thu được đối với xe ôtô và nguồn ngân sách cấp tỉnh cấp bổ sung đểhình thành Quỹ bảo trì đường bộ địa phương.

3. Thời gian áp dụng thu phí: thực hiện từ ngày 01 tháng 01năm 2013.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện Nghịquyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳhọp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng