HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2013/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨCTHỰC HIỆN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụngQuỹ phòng, chống tội phạm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Quỹphòng, chống tội phạm của tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 26 tháng 7năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình theo Quyết định số47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sửdụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 2.Nghị quyết này thay thế Nghịquyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcphê duyệt Đề án thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhThái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua ./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên