CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) VỀ CÁC CHUYẾN BAY GIỮA VÀ QUA LÃNH THỔ HAI NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 16639/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) về các chuyến bay giữa và qua lãnh thổ hai nước ký chính thức ngày 16 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

Nơi nhận:- Các đng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT (3).NL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng