HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 1995

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê chuẩn tờ trình "dành tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã"

__________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai ngày 14.7.1993;

Sau khi xem xét tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai và thuyết trình của Ban kinh tế ngân sách - HĐND về việc "dành tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã" và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn tờ trình "Dành tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã".

Điều 2: + Phần trăm đất nông nghiệp dành cho nhu cầu công ích xã được để lại tùy theo đặc điểm, khả năng đất nồng nghiệp hiện có và nhu cầu sử đụng đất nông nghiệp của xã. Tỷ lệ phần trăm đất nông nghiệp dành cho nhu cầu công ích của xã như sau:

- Đối với những xã có quỹ đất nông nghiệp bình quân đầu người từ 3 sào trở lên được để tối đa không quá 5% tổng quỹ đất nông nghiệp.

- Đối với những xã có quỹ đất nông nghiệp bình quân đầu người từ 2 sào đến dưới 3 sào để tối đa không quá 4% tổng quỹ đất nông nghiệp.

-Đối với xã có quỹ đất nông nghiệp bình quần đầu người dưới 2 sào để tối đa không quá 3% tổng quỹ đất nông nghiệp.

+ Quỹ đất công ích của xã chủ yếu lấy từ diện tích ao hồ tập thể (công cộng) đất mầu (đồi, bãi), hạn chế lấy từ diện tích ruộng nước. Nơi nào có diện tích ruộng nước quá thấp (dưới 50 ha), không dành tỷ lệ phần trăm đất công ích từ diện tích ruộng nước.

Điều 3: + Đất dành cho nhu cầu công ích của xã được dùng để xây dựng và bù đắp lại đất đã xây dựng các công ưình công cộng tại xã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; được dùng cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nhận khoán, thầu, nhận thuê -đất để sử dụng vào mục đích sản xuất theo kế hoạch và mục đích sử dụng từng loại đất.

+ Đất dành cho nhu cầu công ích xã không dùng để giao cho số nhân khẩu tăng thêm hàng năm.

+ Giá trị (tiền) hoặc hiện vật thu được từ phần đất công ích của xã là tài sản chung, thu nộp vào ngân sách xã, được sử dụng vào các mục đích công ích của xã theo kế hoạch được phê duyệt.

Điều 4: - Giao cho UBND tỉnh trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn cụ thể và thực hiện nghị quyết này đúng với luật đất đai và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao cho thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiên nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá 2 thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 7.7.1995.

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao