TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04b/NQ-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ
BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC,LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nhằm nâng cao tỷ lệ công nhân, viên chức, lao độngđược tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ cánbộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đạidiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người laođộng, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) ban hành Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trongtình hình mới” như sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

1. Kết quả đạt được

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtđược Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Đối với tổchức công đoàn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậttrong công nhân, viên chức, lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức,từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở,sát nhu cầu của đoàn viên và người lao động, đã tập trung hơn vào đối tượngcông nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. So với chỉ tiêu 70%công nhân lao động (4 triệu người) được tuyên truyền, phổ biến pháp luật theochỉ tiêu của Chính phủ tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009, đạt tỷlệ trên 53%.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động còn hạn chếvề số lượng, chất lượng, phạm vi và hiệu quả tuyên truyền.

Nguyên nhân chủ quan: Phương thức tuyên truyền chưacó nhiều đổi mới, sáng tạo. Tài liệu tuyên truyền còn thiếu về số lượng, hình thức chưa sinh động. Một bộphận cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtyếu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền.

Nguyên nhân khách quan: Trình độ học vấn, kiến thứchiểu biết về pháp luật của công nhân, lao động còn nhiều hạn chế, cường độ laođộng căng thẳng, điều kiện sống khó khăn, chưa có điềukiện quan tâm nhiều đến tìm hiểu pháp luật. Người sử dụng lao động chưatạo điều kiện thuận lợi để công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật. Kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật chưa được đầu tư thỏa đáng.

Từ tình hình trên, tổchức công đoàn cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trongcông nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân, lao động trong các doanhnghiệp ngoài nhà nước là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền, sự phối hợp của cácbộ, ngành, đoàn thể liên quan, của người sử dụng lao động, trong đó có vai tròquan trọng của tổ chức công đoàn, vớitrách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngườilao động.

2. Mục tiêu

Nâng cao tỷ lệ công nhân, viên chức, lao động, đặcbiệt là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm côngtác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ýthức của công nhân, viên chức, lao độngvà người sử dụng lao động tôn trọng và chấp hành pháp luật, trong đó có phápluật lao động, pháp luật công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa,ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

3. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2018

- 80% trở lên số cán bộ, công chức, viên chức trongcác cơ quan, đơn vị được phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghịquyết của Công đoàn.

- 70% trở lên số công nhân lao động trong các loạihình doanh nghiệp được phổ biến pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động, LuậtCông đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế.

- 60% trở lên số doanh nghiệp đã thành lập côngđoàn đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, laođộng của người sử dụng lao động vào nộidung thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

- Phấn đấu 50% trở lên số khu nhà trọ đông côngnhân lao động có “giỏ sách pháp luật”; 50% trở lên số doanh nghiệp đã thành lậpcông đoàn có “tủ sách pháp luật”, trong đó có báo, tạp chí của công đoàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn vềtầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức,lao động

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật phù hợp với điều kiện sống và làm việc của từng nhóm đối tượngcông nhân, viên chức, lao động.

- Tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động tựnghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

- Tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động cótrách nhiệm tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho côngnhân, lao động, thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của côngnhân, lao động.

- Xây dựng mô hình điểm, nhân rộng và khen thưởngnhững tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn làm côngtác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vững vàng về chính trị - tưtưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáodục pháp luật tốt

- Củng cố, xây dựng, phát triển đội ngủ cán bộ côngđoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng chuyênsâu về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năngtuyên truyền.

- Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ báo cáo viênpháp luật trong hệ thống công đoàn. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn pháp luật của công đoàn như Trungtâm, Văn phòng, Tổ tư vấn pháp luật. Thành lập mới các tổ chức tư vấn pháp luậtở những nơi có điều kiện.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệmcủa Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam và các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, côngđoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng tài liệuhướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật, bảo đảm tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến công đoàncơ sở.

- Nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách khuyếnkhích đội ngũ báo cáo viên pháp luật, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật của hệ thống công đoàn.

3. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thứctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

- Phát huy vai trò các cơ quan báo chí trong hệthống công đoàn trong tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật mới; phản ánh công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn; phát hiện kịp thờivà định hướng dư luận phê phán những hành vi vi phạm quyền và lợi ích chínhđáng, hợp pháp của người lao động.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật với nội dung, hình thức phù hợp với trình độ, điều kiện sống,điều kiện làm việc của người lao động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật trong công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt trong “Ngày pháp luật 9/11”và “Tháng công nhân” hàng năm; tổ chức thitìm hiểu pháp luật; lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hình thức phù hợp.

- Vận dụng linh hoạt các hình thức, phương thứctuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, lao động như: tuyêntruyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ,tài liệu; tận dụng giờ nghỉ giữa ca, ăn ca, tan ca để tuyên truyền; tuyêntruyền tại khu nhà trọ công nhân, thông qua hoạt động của tổ tự quản khu nhàtrọ công nhân, tổ tư vấn pháp luật lưu động.

- Tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động vềtrách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, lao động;đưa nội dung này vào thỏa ước lao động tập thể; vận động doanh nghiệp xây dựng“tủ sách pháp luật”, “giỏ sách pháp luật” để công nhân, lao động có điều kiệnthuận lợi tự tìm hiểu pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn Laođộng Việt Nam

- Chỉ đạo triển khai Nghị quyết tới các cấp côngđoàn; kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổng Liên đoàn; hướng dẫn các Liên đoàn Laođộng tỉnh, thành phố, Công đoàn ngànhTrung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc TổngLiên đoàn kiện toàn, thành lập mới Hội đồng. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạtđộng và thành lập mới các Trung tâm, Văn phòng, tổ tư vấn pháp luật của hệthống công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

- Rà soát các vănbản pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của người lao động, đặc biệt là Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn,kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi những nội dung không còn phùhợp.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh vàXã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyêntruyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định phápluật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp” theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống côngđoàn tích cực phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong côngnhân, viên chức, lao động; nhân rộng mô hình hay, cách m tốt, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình; phát hiện kịpthời và định hướng dư luận phê phán những hành vi vi phạm quyền và lợi íchchính đáng, hợp pháp của người lao động, cản trở gây khó khăn trong tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn.

- Các ban của Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất vớiĐoàn Chủ tịch và hướng dẫn các chuyên đề trong phạm vi được phân công, tạo điềukiện để các cấp công đoàn tổ chức thựchiện.

2. Đối vớicác Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành Trung ương và tươngđương

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết, xây dựng kế hoạchtriển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, ngành, đơnvị, coi đó là một tiêu chí đề xét thi đua đối với các cấp Công đoàn.

- Phối hợp với cơ quan chức năng của ngành, địaphương tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động,pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao độngtại các doanh nghiệp”, lập kế hoạch và kinh phí hàng năm theo Quyếtđịnh số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủtướng Chính phủ.

- Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn làmcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, nâng cao hiệu quảhoạt động và thành lập mới của các Trungtâm, Văn phòng và tổ tư vấn pháp luật; Kiện toàn, thành lập mới Hội đồng Phốihợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Côngđoàn Ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kếhoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức,lao động đưa vào chương trình công tác hàng năm và bố trí kinh phí cho công tácnày.

3. Đối vớicông đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Xây dựng kế hoạch, tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết phùhợp với điều kiện của các đơn vị, doanh nghiệp được phân cấp quản lý,chỉ đạo.

- Thống kê, xác định số lượng, tình hình hoạt độngvà sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kếhoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, laođộng. Tích cực nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động đểkịp thời hỗ trợ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tư vấn, giải quyết.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chocông nhân, lao động, tập trung vào dịp “Tháng Công nhân” và “Ngày pháp luật”. Theodõi, hướng dẫn hoạt động các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, tổ tư vấn phápluật để tổ chức phổ biến pháp luật. Xâydựng “giỏ sách pháp luật” cho công nhân, lao động. Tùy theo điều kiện, có thể tổ chức cho công nhân, lao động thitìm hiểu pháp luật, lồng ghép việc phổ biến pháp luật thông qua các hoạt độngvăn hóa, văn nghệ, hình thức sân khấu hóa...

- Hướng dẫn Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động,đưa trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của người sử dụng lao động vàothỏa ước lao động tập thể; tạo điều kiện để công đoàn thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công nhân, lao động được nghiên cứu, họctập, tìm hiểu pháp luật.

4. Đối với công đoàn cơ sở

- Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện Nghị quyếtvà hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

- Thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao độngđưa trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật củangười sử dụng lao động vào thỏa ước lao động tập thể; bố trí thời gian, đảm bảocác điều kiện cần thiết để công đoàn phổ biến, giáo dục pháp luật cho côngnhân, lao động; xây dựng “tủ sách pháp luật”, “giỏ sách pháp luật” để côngnhân, lao động tự tìm hiểu pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật cho công nhân, lao động bằng những hình thức phù hợp vớiđiều kiện cụ thể của cơ sở như: sử dụng loa truyền thanh, bảng tinnội bộ, tài liệu, tư vấn pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật...

- Phổ biến các văn bản pháp luật mới có liên quantrực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vậnđộng công nhân, viên chức, lao động tự nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tích cựctham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do công đoàn tổ chức.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giaocho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướngdẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khaithực hiện. Căn cứ vào quy định của phápluật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sự chỉ đạo,hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, các cấpcông đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai Nghị quyết phù hợpvới đặc điểm của ngành, địa phương; định kỳ tổ chứckiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghịquyết, báo cáo Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp và cấp trên theo quy định.

Nơi nhận:
- Các UV BCH TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW, và tương đương;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
Đồng kính gửi:
- Thủ tướng Chính phủ ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính;
- Lưu: TG, VT TLĐ;

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng