HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1999

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về: Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 1999, điều chỉnh phân bổ ngân

sách cho các huyện, thị xã năm 1999; Điều chỉnh bổ xung

danh mục công trình đầu tư XDCB năm 1999

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996;

Sau khi xem xét báo cáo và các Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 1999, điều chỉnh phân bổ ngân sách cho các huyện, thị xã năm 1999; về điều chỉnh bổ xung danh mục công trình XDCB năm 1999; Báo cáo thuyết trình của ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa II - Kỳ họp thứ l0,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

1.Điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 1999:

1.1) Phần thu ngân sách:

- Tăng thu ngân sách trên địa bàn: 32.000 triệu đồng.

Điều chỉnh dự toán thu từ: 125.000 triệu đồng lên: 157.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương:

+ Tăng thu ngân sách: 54.963 triệu đồng.

+ Giảm thu ngân sách: 14.268 triệu đồng.

Điều chỉnh DT thu NSĐP từ: 388.920 triệu đồng lên 429.615 triệu đồng.

1.2) Phần chi ngân sách:

- Tăng chi ngân sách: 40.695 triệu đồng.

- Giảm chi ngân sách: 14.268 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách sau điều chỉnh: 429.615 triệu đồng.

1.3) Dự phòng ngân sách còn lại 6 tháng cuối năm 1999:

+ Ngân sách tỉnh:1.312 triệu đồng.

+ Ngân sách huyện, xã: 9.164 triệu đồng.

2. Điều chỉnh phân bổ ngán sách huyện, thị xã năm 1999:

- Bổ xung ngân sách: 3.001 triệu đồng

(Chưa kể khoản miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Luật định)

Điều chỉnh số bổ xung cho ngân sách huyện, thị xã từ: 60.818 triệu đồng lên: 63.819 triệu đồng.

3. Điều chỉnh bổ xung danh mục đầu tư XDCB năm 1999:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:

+ Chuẩn bị đầu tư: Bổ xung lập quy hoạch và nghiên cứu khả thi 46 danh mục công trình mới.

+ Thực hiện dự án: Bổ xung 22 danh mục công trình khởi công mới, riêng các công trình trụ sở chỉ được phép triển khai thi công khi đã có ý kiến thỏa thuận của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Đẩy nhanh tiến độ, ứng vốn thi công công trình Công viên Nhạc sơn đã ghi trong kế hoạch XDCB năm 1999.

- Nguồn ngân sách đầu tư khu vực kinh tế cửa khẩu:

+ Giảm 1 danh mục công trình: Rà phá vật cản (thanh toán vốn theo thông báo 1888 BKH/TH của Bộ Kế hoạch & Đầu tư).

+ Bổ xung 1 danh mục: Thoát nước khu vực Đồn biên phòng - Phường Phố mới - Thị xã Lào Cai.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Lào Cai thông qua ngày 23 tháng 7 năm 1999

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao