HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa III – Kỳ họp thứ 2

Số: 05/2000/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc: Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, bổ xung ngân sách huyện, thị xã năm 2000; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2000; Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2000

__________________________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 2- HĐND tỉnh khóa III:

+ Báo cáo số 43/BC-UB ngày 12/7/2000 của UBND tỉnh Lào Cai về: Tổng quyết toán ngân sách năm 1999; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm; biện pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2000.

+ Tờ trình số 496/TT-UB ngày 17/7/2000 về việc: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đạt I - năm 2000.

Xét báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa II kỳ họp thứ 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2000:

1. Phần thu ngân sách:

1.1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách trên địa bàn từ: 180.200 triệu đồng lên: 202.200 triệu đồng.

Trong đó:

- Tăng phụ thu hàng nhập khẩu: 2.000 triệu đồng.

- Tăng thu VAT hàng nhập khẩu: 20.000 triệu đồng.

1.2. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách địa phương từ 419.100 triệu đồng lên 604.324 triệu đồng.

Trong đó:

- Tăng thu ngân sách: 196.724 triệu đồng.

- Giảm thu ngân sách: 11.500 triệu đồng.

2. Phần chi ngân sách:

Điều chỉnh tổng chi ngân sách năm 2000 từ 419.100 triệu đồng lên 604.324 triệu đồng, trong đó:

- Tăng chi ngân sách: 196.724 triệu đồng.

- Giảm chi ngân sách: 11.500 triệu đồng.

3. Dự phòng ngân sách còn lại cuối năm 2000:

- Ngân sách tỉnh: 13.659 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, xã: 9.343 triệu đồng.

4. Bổ xung ngân sách huyện, thị xã năm 2000:

Bổ xung: 5.417 triệu đồng, điều chỉnh tăng dự toán từ 59.228 triệu đồng lên 64.645 triệu đồng (chưa kể khoản bổ xung tăng lương theo Nghị định 175 CP).

II. Điều chỉnh đầu tư XDCB năm 2000:

1. Nguồn ngân sách tập trung:

1.1. Điều chỉnh tăng vốn XDCB nguồn ngân sách tập trung 37.421 triệu đồng. Tăng dự toán từ 37.000 triệu đồng lên 74.421 triệu đồng. Từ các nguồn:

- Nguồn kết dư ngân sách năm 1999 chuyển sang: 9.151 triệu đồng.

- Nguồn thưởng vượt thu XNK năm 1999 được TW cấp bổ xung vào năm 2000: 4.070 triệu đồng.

- Nguồn bổ xung đầu tư XDCB năm 2000 theo Công văn số 77-BKH: 15.000 triệu đồng.

- Nguồn thu từ quảng cáo truyền hình TW cấp bổ xung năm 2000: 1.500 triệu đồng.

- Nguồn TW cấp theo QĐ 91-BTC: 4.700 triệu đồng.

- Nguồn bổ xung xây dựng trung tâm cụm xã: 3.000 triệu đồng.

1.2. Chuẩn bị đầu tư và thiết kế quy hoạch:

- Bổ xung 11 danh mục chuẩn bị đầu tư đã được phê duyệt dự toán.

- Bổ xung 26 danh mục chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu khả thi chuẩn bị cho năm 2001.

2. Nguồn kinh tế cửa khẩu:

- Giảm nguồn dự phòng kinh tế cửa khẩu: 1.000 triệu đồng.

Tăng chi:

+ Thanh toán cho 5 CT đã quyết toán: 302 triệu đồng.

+ Thanh toán CBĐT cầu Phố mới: 388 triệu đồng.

+ Thi công 3 đường nhánh từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Hồ
Kiều: 310 triệu đồng.

- Bổ xung 4 danh mục chuẩn bị đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

III. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2000:

- Giảm chỉ tiêu trồng dứa do tạm dừng dự án làm nhà máy dứa cô đặc: 600 ha tại huyện, thị xã: Thị xã Cam đường: 100 ha, Huyện Bát xát: 100 ha Huyện Bảo thắng: 100 ha, Huyện Mường khương: 100 ha và Thị xã Lào cai: 200 ha.

- Giảm chỉ tiêu trồng rừng tập trung: 500 ha, điều chỉnh từ 2.000 ha xuống còn 1.500 ha.

Điều 2.

1. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa III kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/7/2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh