HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 1 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004

___________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 28 đến 30 tháng 12 năm 2005)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 16/12/2005 của ƯBND tỉnh Lào Cai về quyết toán ngân sách năm 2004; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-BKT &NS ngày 24/12/2005 cua Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XIII - kỳ họp thứ 5,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004:

1. Thu ngân sách:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn 568.811 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu cân đối NSNN 533.933 triệu đồng, gồm: thu từ nội địa 308.236 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 225.697 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách 34.878 triệu đồng.

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương 1.713.267 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 303.044 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW: 1.135.537 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2003: 141.729 triệu đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 79 triệu đồng.

- Huy động quỹ dự trữ tài chính: 18.000 triệu đồng.

- Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 80.000 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 34.878 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 1.653.225 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách 1.080.757 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển 284.518 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư XDCB 283.885 triệu đồng; chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 633 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 585.890 triệu đồng.

- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư 19.516 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn 189.834 triệu đồng.

2.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác 538.134 triệu đồng.

2.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách 34.333 triệu đồng.

3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

3.1. Kết dư ngân sách địa phương 60.042 triệu đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh 2.029 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 51.724 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.289 triệu đồng.

3.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách tỉnh năm 2005: 2.029 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2005: 51.724 triệu đồng;

- Thu ngân sách cấp xã năm 2005: 6.289 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử