HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ Y TẾGIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể pháttriển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 14 tháng 5năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt chế độ khuyếnkhích cán bộ y tế giai đoạn 2007 - 2010;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá- Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt chế độ khuyến khích cánbộ y tế giai đoạn 2007 - 2010 theo Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung đề nghị điều chỉnh Ban Văn hoá – Xãhội Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Mục 2. Điều kiện để thực hiện chế độ khuyếnkhích.

a) Cán bộ được hưởng chế độ khuyến khích phảicam kết kết làm việc tại Ninh Thuận ít nhất 5 năm. Riêng đối với sinh viên mớitốt nghiệp phải công tác ít nhất 6 năm và thực hiện theo sự phân công của ngànhY tế (không tính thời gian được đào tạo bồi dưỡng trong quá trình công tác);

b) Trường hợp đặc biệt do mắc bệnh hiểm nghèo,tai nạn dẫn đến mất sức lao động mà không thể tiếp tục công tác thì không phảihoàn lại chế độ khuyến khích đã nhận;

Trường hợp vì lý do khách quan (tuỳ theo từngtrường hợp cụ thể) mà không thể thực hiện đủ thời gian đã cam kết trong hợpđồng, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh thì phải hoàn lại số tiền khuyếnkhích tương ứng với thời gian còn lại chưa thực hiện hết nhiệm vụ.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, cán bộ y tế viphạm kỷ luật bị buộc chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặctự ý thôi việc thì phải hoàn trả toàn bộ chế độ khuyến khích và bồi thường chiphí đào tạo (nếu có).

Mục 3. Chế độ khuyến khích cán bộ Y tế côngtác tại Ninh Thuận.

a) Cán bộ y tế có một trong những học hàm, họcvị sau: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II sẽ được trợ cấpban đầu 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) và được ưu tiên giao đất làm nhàở có thu tiền (nếu có nhu cầu);

b) Cán bộ y tế có trình độ Thạc sĩ, chuyên khoaI sẽ được trợ cấp ban đầu 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) và được ưu tiêngiao đất làm nhà ở có thu tiền (nếu có nhu cầu);

c) Bác sĩ, Dược sĩ đại học, Cử nhân Điều dưỡng,Kỹ thuật viên cao cấp hệ chính quy được trợ cấp ban đầu 20.000.000 đồng (haimươi triệu đồng) và được ưu tiên giao đất làm nhà ở có thu tiền (nếu có nhucầu).

Thời gian thực hiện chế độ khuyến khích kể từngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Mục 4. Tổ chức thực hiện.

- Căn cứ nội dung Đề án được phê duyệt, hằng nămỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng cán bộ y tế cần khuyến khích;

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đề xuấtchế độ hỗ trợ riêng cho sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang học ngành Y Dược tại cáctrường đại học trong cả nước để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịutrách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhNinh Thuận khoá VIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2007 và có hiệulực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giàu