HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG SẮT, QUẶNG TITANTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁINGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, quặng Titantrên phạm vi cả nước đến năm 2010, có xét đến năm 2020,
Sau khi xem xét Tờ trình số: 13/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhândân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biếnvà sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2015,có xét đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quyhoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trên địabàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2020.

(Có phụ lục toám tắt quy hoạchkèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh công bố và tổ chức thực hiện Quy hoạch này. Trong quá trình thực hiệncần lưu ý một số nội dung sau đây:

- Mọi hoạt động thăm dò, khaithác, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan phải xuất phát từ quy hoạch vàcác quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc triệt đểcác giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu thẩm định dự án đến việc khai thác, chếbiến và sử dụng. Có cam kết, ký, thực hiện qũy bảo vệ môi trường và thực hiệnnghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi vàcông khai việc thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến và sử dụng quặng Sắt,quặng Titan theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thường xuyên thanh tra, kiểmtra, kịp thời phát hiện và sử lý triệt để các hoạt động thăm dò, khai thác, tậnthu, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trái quy định của pháp luật vànội dung Nghị quyêt này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dântỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 7 năm2007./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Báo cáo);
- Bộ Công nghiệp (Báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ (Báo cáo);
- Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Thái Nguyên;
- UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên;
- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh;
- Các đ/c LĐVP HĐND;
- Các chuyên viên HĐND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Công báo tỉnh (để đăng);
- Luu: VP, VT-TH HĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng