HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH NĂM 2008

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghịquyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 447/TTr-HĐND ngày 13/11/2007 của Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2008 và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành, thông qua Chương trình giám sát của Hội đồngnhân dân tỉnh năm 2008 như sau:

1. Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát:

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa ánnhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhândân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình triển khai,thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và hoạt động của Hội đồng nhândân cấp dưới tại địa phương.

3. Những nội dung giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát:

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Tình hình thu - chi ngân sách địa phương năm 2008 và dự toán ngân sáchnăm 2009;

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chươngtrình mục tiêu quốc gia năm 2008;

- Tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí;

- Tình hình triển khai thực hiện và thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp;

- Công tác khuyến nông, khuyến công và phát triển làng nghề;

- Công tác ứng dụng, sử dụng các đề tài khoa học;

- Công tác giải tỏa, đền bù, cấp đất tái định canh, định cư tại các dự ánquy hoạch;

- Chương trình đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chương trình đột phá củatỉnh (chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc,quy hoạch ngành điều, phát triển thương mại du lịch, ổn định dân di cư tự dogắn với bảo vệ và phát triển rừng, phát triển chăn nuôi …).

3.2 Ban Văn hóa - Xã hội:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu về Văn hóa - Xãhội mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án Triển khai chuẩn quốc gia về Y tế xãcủa tỉnh Bình Phước giai đoạn 2005 - 2010;

- Việc triển khai thực hiện đề án Xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010theo Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Việc triển khai thực hiện đề án Hỗ trợ xây dựng Nhà tình thương cho hộnghèo giai đoạn 2006 - 2010 theo Nghị quyết số 22/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND ngày 30/11/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng vàthu hút nguồn nhân lực;

3.3. Ban Pháp chế:

- Việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; HĐND, UBND cấphuyện và công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”;

- Tình hình thực thi pháp luật năm 2008; thực hiện Luật Phòng, chống thamnhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tình hình triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 5 giảm của tỉnh;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3.4. Ban Dân tộc:

- Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hộicác xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Chương trình 135giai đoạn II của Chính phủ);

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiệnđịnh canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

- Kết quả thực hiện Chương trình trợ cước, trợ giá và tình hình thực hiệnQuyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phát(không thu tiền) đối với một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộcthiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “phát triển kinh tế- xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia đến năm2010”;

- Công tác cử tuyển, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, sinh viên làngười dân tộc thiểu số và một số chính sách đối với cán bộ, giáo viên, sinhviên, học sinh là người dân tộc thiểu số tại các trường đào tạo công lập;

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về 10 dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộcthiểu số lồng ghép với Chương trình 134;

- Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộcthiểu số.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tổ chức triển khai, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình hoạt động củaHội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhândân tỉnh. Định kỳ 3 tháng một lần, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báocáo tổng hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo vớiHội đồng nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện Chương trình giám sát năm 2008vào kỳ họp cuối năm.

- Nghiên cứu cải tiến một số vấn đề như: việc thành lập các đoàn giám sátvà phương thức làm việc của đoàn giám sát; cách thức báo cáo kết quả giám sátvới Hội đồng nhân dân tỉnh; việc điều hòa, phối hợp trong hoạt động giám sát,....

- Thực hiện những biện pháp cần thiết để giảm tính hình thức, nâng caochất lượng trong hoạt động giám sát; tích cực cải tiến phương thức giám sát tạikỳ họp và giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, của các Ban Hội đồng nhândân tỉnh.

- Tiếp tục chú trọng củng cố, tăng cường lực lượng tham mưu, tổng hợp phụcvụ hoạt động giám sát; chỉ đạo công tác bảo đảm phục vụ hoạt động giám sát củaHội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồngnhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giámsát tại Điều 1 Nghị quyết này, xây dựng chương trình hoạt động của mình và tổchức triển khai thực hiện đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua công tác tham giaxây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá chất lượng hoạt động củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họpthứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày.

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Luật