HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀBAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đấtvà khung giá đất các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành Bảng giá đất và điềuchỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đấtnăm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Maukhóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Bảng giácác loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau với các nội dung như sau:

1. Về khung giá các loại đất:

Đơnvị tính: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất

Khung giá đất năm 2012

Tối thiểu

Tối đa

a)

Đất trồng cây hàng năm

20

70

b)

Đất trồng cây lâu năm

30

120

c)

Đất nuôi trồng thủy sản

-

Đất chuyên tôm

20

70

-

Đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm và ngược lại

20

70

-

Đất trồng rừng kết hợp với nuôi tôm (Rừng - Tôm)

15

22

d)

Đất rừng sản xuất

8

10

đ)

Đất rừng phòng hộ

2

2

e)

Đất rừng đặc dụng

2

2

g)

Đất làm muối

15

15

h)

Đất ở đô thị:

- Thành phố Cà Mau (đô thị loại II)

- Các thị trấn (đô thị loại V)

300

70

30.000

8.000

i)

Đất ở nông thôn

70

8.000

2. Về bảng giá các loại đất:

Ban hành Bảng giá các loại đất năm2012 và Quy định về áp dụng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theoNghị quyết này.

a) Về đất ở: Ban hành mức giá cho2.232 đoạn đường trên địa bàn tỉnh, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 1.743đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 344 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 37 đoạnđường, bổ sung mới 108 đoạn đường.

- Thành phố Cà Mau có 283 đoạnđường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 241 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá35 đoạn đường và bổ sung mới 07 đoạn đường.

- Huyện Thới Bình có 150 đoạnđường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 76 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá71 đoạn đường và bổ sung mới 03 đoạn đường.

- Huyện U Minh có 236 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 225 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 07đoạn đường và bổ sung mới 04 đoạn đường.

- Huyện Trần Văn Thời có 684 đoạnđường, trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 482 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá142 đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 09 đoạn đường và bổ sung mới 51 đoạn đường.

- Huyện Cái Nước có 136 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 98 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 30 đoạnđường và bổ sung mới 08 đoạn đường.

- Huyện Phú Tân có 200 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 146 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 34đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 11 đoạn đường và bổ sung mới 09 đoạn đường.

- Huyện Đầm Dơi có 214 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 167 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 17đoạn đường, điều chỉnh giảm giá 11 đoạn đường và bổ sung mới 19 đoạn đường.

- Huyện Năm Căn có 250 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 244 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 03đoạn đường và bổ sung mới 03 đoạn đường.

- Huyện Ngọc Hiển có 79 đoạn đường,trong đó: giữ nguyên giá năm 2011 là 64 đoạn đường, điều chỉnh tăng giá 05 đoạnđường, điều chỉnh giảm giá 06 đoạn đường và bổ sung mới 04 đoạn đường.

b) Về các loại đất nông nghiệp: Giánhóm đất nông nghiệp giữ nguyên theo giá năm 2011.

c) Sửa đổi, bổ sung một số Quy địnhvề áp dụng giá các loại đất như: đối với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nôngnghiệp và giá các loại đất phi nông nghiệp khác; điều chỉnh chuyển một phần đấtnông nghiệp xã Nguyễn Việt Khái trong phạm vi quy hoạch khu Trung tâm hànhchính huyện Phú Tân từ khu vực 4 lên khu vực 3.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhcăn cứ vào Nghị quyết này Quyết định công bố Bảng giá các loại đất năm 2012đúng thời gian theo luật định.

Điều 3. Thường trực HĐND,các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trìnhthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhkhóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu