HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2782/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII thông qua tại Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm là tập trung vốn cho thanh toán nợ, các công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011, các công trình đang triển khai thi công có tiến độ tốt, các công trình trọng điểm của địa phương; bổ sung vốn đầu tư các dự án kè chống sạt lở bờ sông theo Công văn số 3260/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Công văn số 7211/BTC-NSNN ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính; tạm hoãn các công trình khởi công mới theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; giãn tiến độ các công trình thực hiện chậm, công trình khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

2. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011 là 994.968 triệu đồng, tăng so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao đầu năm là 65.343 triệu đồng.

Tổng số vốn bổ sung, sửa đổi: 399.093 triệu đồng của 52 công trình, trong đó giảm vốn đầu tư của 23 công trình với tổng số vốn cắt giảm, điều chuyển là 56.049 triệu đồng, bổ sung vốn đầu tư cho 29 công trình với tổng số vốn bổ sung là 121.392 triệu đồng.

(Có Kế hoạch sửa đổi, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011, nếu có nguồn tăng thu từ ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương bổ sung hoặc có yêu cầu điều chỉnh vốn giữa các dự án cho phù hợp nhu cầu thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động điều chỉnh theo nguyên tắc đã nêu ở Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này nhưng không thay đổi danh mục dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, không phát sinh dự án mới và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Thành Hạo