HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEOĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí vàlệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dântỉnh trình bày Tờ trình số 3057 /TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầuphương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối vớixe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện, xe máychuyên dùng theo quy định tại Khoản 20, Điều 3 Luật Giao thông đườngbộ).

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3

110.000

2. Quản lý và sử dụng phí sử dụngđường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

a) Đối với các phường, thị trấn làđơn vị thu phí được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnthu được đối với xe mô tô trên địa bàn để trang trải chi phí tổ chức thu theoquy định;

b) Đối với các xã là đơn vị thuphí được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện thu được đểtrang trải chi phí tổ chức thu theo quy định;

c) Số tiền còn lại cơ quan thu phíphải nộp (hàng tuần) vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương mở tạiKho bạc Nhà nước (trường hợp tỉnh chưa lập Quỹ bảo trì địa phương thì nộp vàongân sách cấp tỉnh) và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹbảo trì đường bộ.

3. Các nội dung khác quy địnhmức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiệnđối với xe mô tô không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theoThông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theođầu phương tiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong