HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONGNƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụngkinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làmviệc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Xét Tờ trình số 1533 /TTr-UBND ngày 14 tháng6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách đối với viên chức đi đào tạo, bồidưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mộtsố chính sách hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạotrong nước và nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách, baogồm: Chế độ ngoài lương, học phí, tiền vé xe đi lại, tiền mua tài liệu, chi phíđi khảo sát thực tế, tham quan học tập hỗ trợ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡngtừ 01 tháng (từ 22 ngày học liên tục) trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước,nước ngoài và quy định về đền bù chi phí đào tạo.

b) Đối tượng áp dụng

Viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể quản lý biên chế và quỹtiền lương.

2. Mục tiêu

Các chính sách hỗ trợ trong quy định này nhằmđộng viên, khuyến khích viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp cônglập trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhậtkiến thức, nâng cao kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; gópphần xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có đủ trình độ và nănglực chuyên môn đảm bảo chất lượng của hoạt động nghề nghiệp.

3. Điều kiện áp dụng

a) Viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng về chínhtrị; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; bồidưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức quốc phòng - an ninh; đào tạo sau đại học.Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đơnvị sự nghiệp công lập; nội dung, chương trình, chuyên ngành đào tạo phải phùhợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức. Trường hợp việcđào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức trước khi bổ nhiệm chức vụquản lý hoặc thay đổi chức danh nghề nghiệp thì phải có xác nhận của cơ quan cóthẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác.

b) Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng phải được cấpcó thẩm quyền quyết định cử đi học hoặc theo giấy triệu tập của các cơ quan Nhànước có thẩm quyền.

c) Viên chức được cử đi đào tạo phải là ngườiqua thời gian tập sự đã được quyết định chính thức bổ nhiệm chức danh nghềnghiệp và có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; phải có cam kếtthực hiện nhiệm vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tại các cơ quan, đơn vịhành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạotrong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; tuổi đời không quá 40tuổi tính đến thời điểm quyết định cử đi đào tạo.

4. Một số chính sách hỗ trợ cụ thể

Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc đối tượngquy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 và đáp ứng các điều kiện quy định tạiKhoản 3, Điều 1 của Nghị quyết này được hưởng lương, các khoản phụ cấp (nếu có)theo quy định và được hưởng chính sách hỗ trợ sau:

a) Hỗ trợ học phí.

Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng được cấp 100% họcphí theo mức quy định của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá quy định hiệnhành của Nhà nước.

b) Hỗ trợ ngoài lương.

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài tỉnh,nước ngoài được hỗ trợ hệ số 1,0 mức tiền lương tối thiểu hiện hành/01 thángtrong những tháng đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong tỉnhđược hỗ trợ hệ số 0,5 mức tiền lương tối thiểu hiện hành/01 tháng trong nhữngtháng đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Đối với trường hợp đào tạo sau đại học hìnhthức không tập trung (bao gồm cả đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp IIthuộc lĩnh vực y tế) thì được hỗ trợ bằng 20 tháng tiền lương tối thiểu hiệnhành;

- Viên chức đi đào tạo sau đại học ngoài việcđược hưởng các chính sách hỗ trợ hàng tháng thì sau khi bảo vệ thành công luậnán tốt nghiệp, có chứng nhận kết quả của cơ sở đào tạo còn được hỗ trợ cáckhoản sau:

+ Thạc sĩ và tương đương (bao gồm cả chuyên khoacấp I) được hỗ trợ 18 tháng mức tiền lương tối thiểu hiện hành;

+ Tiến sĩ và tương đương (bao gồm cả chuyên khoacấp II) được hỗ trợ 36 tháng mức tiền lương tối thiểu hiện hành;

- Đối với viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng là nữ,ngoài các khoản trên còn được hỗ trợ thêm hệ số 0,2 mức tiền lương tối thiểuhiện hành/01 tháng trong những tháng đi đào tạo, bồi dưỡng.

c) Hỗ trợ tiền mua tài liệu và khảo sát thực tế,tham quan học tập:

- Viên chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 01tháng đến dưới 04 tháng được hỗ trợ tiền mua tài liệu một lần, mức hỗ trợ bằnghệ số 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành;

- Viên chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 04tháng đến dưới 01 năm được hỗ trợ tiền mua tài liệu một lần, mức hỗ trợ bằng hệsố 0,6 mức lương tối thiểu hiện hành;

- Viên chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 01 nămtrở lên được hỗ trợ tiền mua tài liệu mỗi năm một lần, mức hỗ trợ mỗi lần bằnghệ số 1,0 mức lương tối thiểu hiện hành;

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợtiền đi khảo sát thực tế, tham quan học tập một lần trong cả khóa học, mức hỗtrợ theo giấy báo của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá quy định hiện hành củaNhà nước.

d) Hỗ trợ tiền đi lại trong quá trình học tập:

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 01tháng đến dưới 04 tháng được hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe khách đi lại 01 lần(gồm cả lượt đi và về) theo giá vé thực tế nhưng không vượt quá quy định hiệnhành của Nhà nước;

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 04tháng đến dưới 01 năm được hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe khách đi lại 02 lần(mỗi lần gồm cả lượt đi và về) theo giá vé thực tế nhưng không vượt quá quyđịnh hiện hành của Nhà nước;

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp từ 01năm trở lên được hỗ trợ tiền vé tàu hỏa, vé xe khách đi lại 02 lần/01 năm (mỗilần gồm cả lượt đi và về) theo giá vé thực tế nhưng không vượt quá quy địnhhiện hành của Nhà nước;

- Viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng các lớp ở nướcngoài được hỗ trợ tiền vé máy bay 01 lần (gồm cả lượt đi và về) trong cả khóahọc. Giá vé được tính theo thực tế nhưng không vượt quá quy định hiện hành củaNhà nước.

5. Một số quy định khác

a) Viên chức đã có trình độ Trung cấp và tươngđương trở lên được cử đi đào tạo Cao đẳng, Đại học hoặc tại thời điểm đi đàotạo đã trên 40 tuổi được cơ quan tạo điều kiện về công việc và thời gian, đượchưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định nhưng không đượchưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

b) Viên chức được cử đi đào tạo sau đại học (baogồm cả đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II thuộc lĩnh vực y tế) đãđược học bổng toàn phần chỉ được hưởng hỗ trợ ngoài lương theo quy định tạiĐiểm b, Khoản 4, Điều 1 của quy định này, không được hưởng các chính sách cònlại quy định tại Khoản 4, Điều 1.

c) Viên chức đi bồi dưỡng theo các chương trình,dự án, kế hoạch ở trong nước và nước ngoài đã được đài thọ toàn bộ kinh phíkhông được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Khoản 4, Điều 1; trường hợpđược đài thọ một phần kinh phí thì được tính hưởng chênh lệch so với mức hỗ trợquy định tại Nghị quyết này.

d) Viên chức được cử đi bồi dưỡng kiến thức quảnlý Nhà nước chương trình chuyên viên và tương đương, học tiếng dân tộc chỉ đượchỗ trợ học phí và tiền mua tài liệu theo thông báo của cơ sở đào tạo, nhưngkhông vượt quá quy định hiện hành của Nhà nước.

e) Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngoạingữ, tin học không được hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.

g) Mức lương tối thiểu được tính tại thời điểmviên chức được nhận hỗ trợ.

6. Đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thuộcđối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ tại quy định này phải đền bù chi phíđào tạo, bồi dưỡng bao gồm các trường hợp sau:

a) Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mà tựý bỏ học; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; bị kỷ luật buộc thôi việctrong thời gian học hoặc sau khi học xong không trở lại làm việc cho các cơ quanĐảng, chính quyền, đoàn thể thuộc tỉnh.

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng khôngđược cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập; bị kỷluật cảnh cáo trong thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng.

c) Viên chức đã hoàn thành khóa học và được cấpbằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập, trở lại công tác tại các cơ quanthuộc tỉnh nhưng thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị đó chưa đủ theo camkết quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1.

Việc quyết định cụ thể về các trường hợp phải thuhồi và mức đền bù chi phí đào tạo, Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhândân tỉnh hướng dẫn thực hiện.

7. Nguồn kinh phí thực hiện

Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hưởnglương, phụ cấp thuộc ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó chi trả từ dựtoán được giao hàng năm và từ các nguồn thu hợp lệ khác của đơn vị.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao choUỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quảthực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thihành sau mười ngày kể từ ngày thông qua. Tính đến thời điểm Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành, những viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đang đượchưởng chính sách quy định tại Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách đối với cánbộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trongnước và nước ngoài hoặc các quy định khác của tỉnh mà chưa kết thúc khóa họcthì được hưởng các chính sách được quy định tại Nghị quyết này trong thời giancòn lại.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh CaoBằng khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến