HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN NỘIDUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chibảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu; Báo cáo thẩm tra số 123/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinhtế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn nội dung chi, mức chibảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu theo nội dung Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình