HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃHỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU
(Ngày 15/7 -16/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1192/TTr-UBND ngày 09 tháng 7năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2013, Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hộiđồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1192/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 thángđầu năm 2013

6 tháng đầu năm, trong bối cảnhnhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc giảm quy mô sản xuất, hàng hóa tồnkho lớn, thị trường bất động sản trầm lắng, Chính phủ tiếp tục thực hiện chínhsách tiền tệ chặt chẽ, cắt giảm đầu tư công..., song với sự lãnh đạo, chỉđạo tập trung của Tỉnh uỷ, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của Uỷ ban nhân dântỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhândân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định vàphát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,1%, giá trị sảnxuất công nghiệp tăng 17,5%, thu ngân sách tăng 10%, đây là mức tăng khá, hợplý trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn. Vụ chiêm xuân được mùa.Chăn nuôi phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệuquả. Thu hút đầu tư được duy trì tốt. Xuất khẩu tăng cao. Giải phóng mặt bằng,thi công, giảingân có chuyển biến. Lĩnh vực văn hoá xã hội đạt kết quả khá toàn diện. An sinhxã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế chủyếu chưa đạt 50% kế hoạch năm; một số dự án lớn phải điều chỉnh dãn tiến độsang năm 2014 do vậy chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách khó hoànthành kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn chậm. Ô nhiễmmôi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bức xúc. Chất lượng lao động và mộtsố dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số đơn vịchưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, giải quyết thủ tục hành chínhcòn chậm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm túc. Sự phối hợpgiữa các đơn vị trong giải quyết một số việc có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chưakịp thời.

2. Tập trung cao độ phấnđấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu 6 thángcuối năm và cả năm 2013:

2.1. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 4.234,9 tỷđồng; cả năm đạt 7.748 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2012.

2.2. GDP bình quân đầu người đạt 17,32 triệu đồng; cảnăm đạt 31,33 triệu đồng, tăng 20,3% so với năm 2012.

2.3. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản17,7%, Công nghiệp - xây dựng 51,8%, Dịch vụ 30,5%.

2.4. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt748,3 tỷ đồng; cả năm đạt 1.995,6 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2012.

2.5. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.590,5 tỷđồng; cả năm đạt 14.800 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2012.

2.6. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 1.515,4 tỷđồng, cả năm đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2012.

2.7. Kim ngạch xuất khẩu đạt 220,8 triệu USD; cả nămđạt 460,5 triệu USD, tăng 21,4% so với năm 2012, đạt 102,3% kế hoạch năm.

2.8. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụđạt 6.771 tỷ đồng; cả năm đạt 12.650 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2012.

2.9. Giải quyết việc làm mới cho 5.622 lao động, cảnăm 15.250 lao động, trong đó xuất khẩu 1.000 lao động.

2.10. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn 7,83% (giảm 1%so với năm 2012).

2.11. Giảm tỷ lệ sinh dân số: 0,2‰.

2.12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến cuối năm còn16%.

2.13. Tỷ lệ số dân nông thôn được cung cấp nước sạchvà nước hợp vệ sinh theo tiêu chí mới: 80%.

2.14. Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom: 95%.

2.15. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 8.240 tỷ đồng,cả năm đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2012.

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

3.1. Hoàn thành đánh giá kết quả 1/2nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với kếtquả thực hiện 6 Nghị quyết chuyên đề về các nhiệm vụ trọng tâm mang tính độtphá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ vàcác giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêuNghị quyết Đại hội XVIII và từng Nghị quyết chuyên đề.

3.2. Hoàn thành gieo cấy lúa mùa đúng thời vụ, đảmbảo quỹ đất và thời vụ gieo trồng cây vụ đông. Tích cực đưa vào gieo trồng cây vụ đông cóthị trường tiêu thụ, giá trị kinh tế lớn.Đẩymạnh chăn nuôi trong hộ gia đình, chăn nuôi tập trung, chăn nuôi bò sữa. Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra;

Tập trung hỗ trợ xây dựng đường trụcchính nội đồng, vận chuyển, xử lý rác thải và thực hiện các giải pháp phát triển sảnxuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Phấn đấu đến hết năm2013 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3.3. Duy trì thực hiện nghiêm 10 cam kếtcủa tỉnh với các nhà đầu tư, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanhnghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nhất là các doanhnghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, doanh nghiệp có khả năng phụchồi trong năm 2013. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi và tập trung vậnđộng, thu hút tập đoàn lớn của Nhật Bản triển khai đầu tư Khu công nghiệp Đồng Văn III.

3.4. Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giảiphóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án gắn với nâng cao chất lượng xâydựng công trình, trọng tâm là các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm2013.Tiếp tục rà soát, phân loại dự án khu đôthị, khu nhà ở để đẩy nhanh tiến độ hoặc xem xét điều chỉnh quy mô, thu hồiđất, chủ trương đầu tư nếu không có khả năng thực hiện. Tăng cường sự phối hợpgiữa chủ đầu tư, các cấp các ngành và chính quyền cơ sở trong công tác giảiphòng mặt bằng.

Đồng ý nâng hạn mức cho phép UBND tỉnh vayđến 500 tỷ đồng từ nguồn vốn nhàn rỗi của ngân sáchTrung ương và nguồn tín dụng ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự áncấp bách, trọng điểm của tỉnh và dự án hạ tầng đấu giá đất.

3.5. Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụtài chính, ngân sách năm 2013 theo Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ràsoát vấn đề nợ công, nhất là ở cấp xã để có biện pháp xử lý, giải quyết kịpthời.

3.6. Khắc phục tồn tại, yếukém, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quyhoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý doanh nghiệp, hành lang antoàn giao thông, xử lý xe quá tải. Đẩy nhanh tiến độ,cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đất. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêmtrường hợp vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giaothông, doanh nghiệp vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

3.7. Phát triển toàn diện lĩnh vực vănhóa - xã hội. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh. Hoàn thànhphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chủ động phòng, chống dịch bệnh,không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Triển khai thực hiện kịp thời, đúngđối tượng các chính sách an sinh xã hội. Tập trung thu hút các Bệnh viện lớnvề đầu tư tạitỉnh.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồngthuận xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3.8. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự antoàn xã hội. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc ngay khi phát sinh,nhất là vụ việc có dấu hiệu kích động, không để phát sinh phức tạp. Chỉ đạohoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 2/2013. Tổ chức tốt diễn tập khu vựcphòng thủ tỉnh. Chấn chỉnh kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3.9. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hànhchính, nâng cao chất lượng và trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức, cảithiện môi trường đầu tư của tỉnh. Hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng và triểnkhai Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thựchiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các BanHội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhândân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toànthể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạtđược trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàndiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Namkhoá XVII kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc