HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁTTRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND vàUBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Quảng Trị năm đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giaiđoạn 2012 - 2020;

Xét Tờ trình số 1377/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trênđịa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Phápchế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàntỉnh Quảng Trị đến năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm

Thực hiện mục tiêu chiến lược về đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa, định hướng phát triển đô thị của quốc gia; phù hợp với thực tiễnphát triển kinh tế - xã hội và định hướng của tỉnh, của vùng; phân bố hợp lýcác đô thị, các vùng đô thị tạo sự phát triển cân đối, có sự hỗ trợ, liên kếtgiữa các đô thị; kết hợp hài hòa giữa cải tạo và xây dựng mới, gìn giữ bản sắcvăn hóa, các giá trị truyền thống, điều kiện tự nhiên và cảnh quan môi trường,với việc áp dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ, xây dựng cuộc sống tiệnnghi, văn minh hiện đại ở đô thị.

2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống đô thị phù hợp vớisự phân bố và trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình chuyểndịch cơ cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020; xác định các khu vực trọng điểm,tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thực hiện tiến trình công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước. Thu hút mọi nguồn lực phát triển, khai thác hợp lý tiềmnăng vùng và liên kết vùng.

Quy hoạch phát triển các đô thị trở thành các trung tâm pháttriển công nghiệp, dịch vụ, là động lực phát triển cho các vùng phụ cận; đềxuất các chương trình ưu tiên cho giai đoạn tới năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3. Định hướng phát triển hệ thống đô thị

Trong giai đoạn đến năm 2020, nâng cấp, mở rộng 13 đô thịhiện có và phát triển thêm 07 đô thị mới; chỉ tiêu điểm đô thị đạt 3,98 đôthị/1000 km2. Điều chỉnh chức năng một số đô thị, tạo lập hệ thống đô thị liênvùng và phát triển một cách có hiệu quả các đô thị có tính chất đặc thù củavùng.

4. Chức năng đô thị

Thành phố Đông Hà phát triển nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoànthiện các tiêu chí của thành phố đạt đô thị loại II, là thành phố tỉnh lỵ củatỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Có vị trí quan trọngtrong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng củatỉnh, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung. Là đô thị động lực trên tuyếnhành lang kinh tế Đông - Tây;

Các đô thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa củahuyện lỵ (gồm 08 đô thị);

Các đô thị đặc thù và tổng hợp vùng đóng vai trò trung tâmkinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của vùng (gồm 11 đô thị).

5. Phân loại đô thị đến năm 2020

Hệ thống đô thị của Quảng Trị đến năm 2020 được phân thànhcác cấp bao gồm: thành phố Đông Hà đô thị loại II; thị xã Quảng Trị cơ bản đạttiêu chí đô thị loại III, thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo, thị trấn Hồ Xávà thị trấn Cam Lộ nâng lên đô thị loại IV, là các đô thị động lực phát triển.Các thị trấn tham gia vào các cực tăng trưởng của các tiểu vùng bao gồm các thịtrấn: thị trấn Hải Lăng, thị trấn Ái Tử, thị trấn Gio Linh, thị trấn Cửa Việt,thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Bến Quan, thị trấn Krông Klang và 07 trung tâm dâncư nâng lên thị trấn: vùng Bồ Bản, vùng Hướng Phùng, vùng Tà Rụt, vùng Mỹ Thủy,vùng A Túc, vùng Mỹ Chánh, vùng La Vang.

6. Phát triển hạ tầng kỹ thuật đến năm 2020

- Cấp nước sinh hoạt: Nhu cầu cấp nước trên địa bàn tỉnh là75.000 m3/ngày đêm; đạt tỷ lệ đô thị có hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trunglà 100%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trunglà 100%;

- Thoát nước và vệ sinh môi trường: Có 100% hệ thống thoátnước đối với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị; 70% đến 80% cho các đô thịcòn lại; 100% đô thị được xử lý chất thải rắn đảm bảo vệ sinh môi trường;

- Giao thông đô thị: 100% hệ thống giao thông của thành phốĐông Hà, thị xã Quảng Trị và 80% đối với các đô thị còn lại được cứng hóa; hoànthành đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe cho các đô thị;

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo và xây dựng mới lưới điện đô thịđảm bảo nhu cầu phụ tải. Các trục đường chính của đô thị được chiếu sáng, các nútgiao thông quan trọng của đô thị được lắp đèn tín hiệu giao thông;

- Đầu tư xây dựng các lâm viên, công viên, vườn hoa, quảngtrường; các khu vui chơi giải trí, các trung tâm văn hóa - thể dục thể thao.Xây dựng thêm các công trình phúc lợi công cộng; cải tạo, nâng cấp và xây mớicác cơ quan, công sở và các công trình hạ tầng xã hội khác.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước, có sựphù hợp giữa các loại quy hoạch, tránh lãng phí và không hiệu quả, tránh tìnhtrạng quy hoạch treo.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quy hoạch,quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị thông qua việc cải cách thể chế bộ máyquản lý hành chính; bổ sung các văn bản pháp quy về quy chế, quy trình kiểmsoát, phát triển đô thị.

3. Kiện toàn bộ máy làm công tác quy hoạch, quản lý quyhoạch các cấp, thực hiện phân công, phân cấp trên cơ sở quy định rõ nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cấp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực làmcông tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là cáchuyện, thị xã, thị trấn. Tăng cường trách nhiệm của các Hội nghề nghiệp có liênquan tham gia vào công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng.

4. Củng cố và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xửlý nghiêm các vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, không xây dựngtheo đúng quy hoạch và các quy trình, quy phạm của Nhà nước.

5. Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng phát triển đôthị. Có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tưphát triển đô thị. Tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hạ tầngkỹ thuật như: xây dựng vỉa hè, cây xanh, thu gom rác thải, giao thông nội bộ;với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

6. Mở rộng cuộc vận động nâng cao nhận thức văn minh đô thịvà sự tham gia thực hiện của cộng đồng dân cư trong quá trình phát triển đôthị.

7. Tăng cường sự thống nhất trong việc xây dựng và quản lýđô thị, phát huy sức mạnh toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thểhội nghề nghiệp tạo sự đồng thuận, sức mạnh nhân dân trong công tác phát triểnxây dựng quản lý quy hoạch đô thị.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phốihợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sátthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 8thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc