HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNTỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày16/01/2009 củaỦy ban Thường vụ Quốc hộivề việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐNDhuyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư 63/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán vàquyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND;

Xét Tờ trình số 42/TTr- UBND ngày 05/6/2015 của UBNDtỉnh Nam Định về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2014tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sáchnhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014 nhưsau:

1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhNam Định năm 2014: 10.288.568.684.613 đồng.

2. Tổng thu Ngân sách địa phương được điều hành năm2014: 10.047.412.180.154 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014:9.899.464.633.618 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014:147.947.546.536 đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 1.300.935.063 đồng;

+ Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 43.374.746.973đồng;

+ Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:103.271.864.500 đồng.

5. Xử lý kết dư Ngân sách năm 2014 theo quy địnhcủa Luật Ngân sách:

a) Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh:650.467.500 đồng.

b) Ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2015:147.297.079.036 đồng.

Trong đó:

- Ghi thu vào ngân sách tỉnh: 650.467.563 đồng;

- Ghi thu vào ngân sách huyện: 43.374.746.973 đồng;

- Ghi thu vào ngân sách xã: 103.271.864.500 đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiệnNghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND vàcác đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Như điều 2, điều 3;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung