CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ s thảo luận của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 182/TTr- UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Điều 2.y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định tên gọi các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (3b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng